2014 Centaurus XC Invite
Waneka Lake Park
Lafayette, CO
9/6/2014


1.   1 -
POMO
  1   (1,15)
2.   1 -
POMO
  1   (1,19) ,   2 -
CVHS
  2   (1,20)
3.   1 -
POMO
  1   (1,23) ,   2 -
CVHS
  2   (1,24) ,   3 -
AWST
  3   (1,25)
4.   1 -
POMO
  1   (1,27) ,   2 -
CVHS
  2   (1,28) ,   3 -
AWST
  3   (1,29) ,   4 -
RMTN
  4   (1,30)
5.   1 -
POMO
  1   (1,31) ,   2 -
CVHS
  2   (1,32) ,   3 -
AWST
  3   (1,33) ,   4 -
RMTN
  4   (1,34) ,   5 -
GHS
  5   (1,35)
6.   1 -
POMO
  1   (1,35) ,   2 -
CVHS
  2   (1,36) ,   3 -
AWST
  3   (1,37) ,   4 -
RMTN
  4   (1,38) ,   5 -
GHS
  5   (1,39) ,   6 -
PHS
  6   (1,40)
7.   1 -
POMO
  1   (1,39) ,   2 -
CVHS
  2   (1,40) ,   3 -
AWST
  3   (1,41) ,   4 -
RMTN
  4   (1,42) ,   5 -
GHS
  5   (1,43) ,   6 -
PHS
  6   (1,44) ,   7 -
DNH
  7   (1,45)
8.   1 -
POMO
  9   (2,39) ,   2 -
CVHS
  2   (1,44) ,   3 -
AWST
  3   (1,45) ,   4 -
RMTN
  4   (1,46) ,   5 -
GHS
  5   (1,47) ,   6 -
PHS
  6   (1,48) ,   7 -
DNH
  7   (1,49)
9.   1 -
POMO
  9   (2,42) ,   2 -
GHS
  14   (2,47) ,   3 -
CVHS
  2   (1,48) ,   4 -
AWST
  3   (1,49) ,   5 -
RMTN
  4   (1,50) ,   6 -
PHS
  6   (1,52) ,   7 -
DNH
  7   (1,53)
10.   1 -
POMO
  9   (2,45) ,   2 -
GHS
  14   (2,50) ,   3 -
CVHS
  2   (1,52) ,   4 -
AWST
  3   (1,53) ,   5 -
RMTN
  4   (1,54) ,   6 -
PHS
  6   (1,56) ,   7 -
DNH
  7   (1,57) ,   8 -
CENT
  10   (1,60)
11.   1 -
POMO
  9   (2,48) ,   2 -
GHS
  14   (2,53) ,   3 -
RMTN
  15   (2,54) ,   4 -
CVHS
  2   (1,56) ,   5 -
AWST
  3   (1,57) ,   6 -
PHS
  6   (1,60) ,   7 -
DNH
  7   (1,61) ,   8 -
CENT
  10   (1,64)
12.   1 -
POMO
  9   (2,51) ,   2 -
GHS
  14   (2,56) ,   3 -
RMTN
  15   (2,57) ,   3 -
AWST
  15   (2,57) ,   5 -
CVHS
  2   (1,60) ,   6 -
PHS
  6   (1,64) ,   7 -
DNH
  7   (1,65) ,   8 -
CENT
  10   (1,68)
13.   1 -
POMO
  9   (2,54) ,   2 -
GHS
  14   (2,59) ,   3 -
RMTN
  15   (2,60) ,   3 -
AWST
  15   (2,60) ,   3 -
CVHS
  15   (2,60) ,   6 -
PHS
  6   (1,68) ,   7 -
DNH
  7   (1,69) ,   8 -
CENT
  10   (1,72)
14.   1 -
POMO
  9   (2,57) ,   2 -
GHS
  14   (2,62) ,   3 -
RMTN
  15   (2,63) ,   3 -
AWST
  15   (2,63) ,   3 -
CVHS
  15   (2,63) ,   6 -
PHS
  6   (1,72) ,   7 -
DNH
  7   (1,73) ,   8 -
CENT
  10   (1,76) ,   9 -
FHSX
  14   (1,80)
15.   1 -
POMO
  9   (2,60) ,   2 -
GHS
  14   (2,65) ,   3 -
RMTN
  15   (2,66) ,   3 -
AWST
  15   (2,66) ,   3 -
CVHS
  15   (2,66) ,   6 -
FHSX
  29   (2,80) ,   7 -
PHS
  6   (1,76) ,   8 -
DNH
  7   (1,77) ,   9 -
CENT
  10   (1,80)
16.   1 -
POMO
  9   (2,63) ,   2 -
GHS
  14   (2,68) ,   3 -
RMTN
  15   (2,69) ,   3 -
AWST
  15   (2,69) ,   3 -
CVHS
  15   (2,69) ,   6 -
FHSX
  29   (2,83) ,   7 -
PHS
  6   (1,80) ,   8 -
DNH
  7   (1,81) ,   9 -
CENT
  10   (1,84) ,   10 -
RCHS
  16   (1,90)
17.   1 -
FHSX
  46   (3,83) ,   2 -
POMO
  9   (2,66) ,   3 -
GHS
  14   (2,71) ,   4 -
RMTN
  15   (2,72) ,   4 -
AWST
  15   (2,72) ,   4 -
CVHS
  15   (2,72) ,   7 -
PHS
  6   (1,84) ,   8 -
DNH
  7   (1,85) ,   9 -
CENT
  10   (1,88) ,   10 -
RCHS
  16   (1,94)
18.   1 -
FHSX
  64   (4,83) ,   2 -
POMO
  9   (2,69) ,   3 -
GHS
  14   (2,74) ,   4 -
RMTN
  15   (2,75) ,   4 -
AWST
  15   (2,75) ,   4 -
CVHS
  15   (2,75) ,   7 -
PHS
  6   (1,88) ,   8 -
DNH
  7   (1,89) ,   9 -
CENT
  10   (1,92) ,   10 -
RCHS
  16   (1,98)
19.   1 -
FHSX
  64   (4,84) ,   2 -
AWST
  34   (3,75) ,   3 -
POMO
  9   (2,72) ,   4 -
GHS
  14   (2,77) ,   5 -
RMTN
  15   (2,78) ,   5 -
CVHS
  15   (2,78) ,   7 -
PHS
  6   (1,92) ,   8 -
DNH
  7   (1,93) ,   9 -
CENT
  10   (1,96) ,   10 -
RCHS
  16   (1,102)
20.   1 -
FHSX
  64   (4,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,72) ,   3 -
AWST
  34   (3,77) ,   4 -
GHS
  14   (2,80) ,   5 -
RMTN
  15   (2,81) ,   5 -
CVHS
  15   (2,81) ,   7 -
PHS
  6   (1,96) ,   8 -
DNH
  7   (1,97) ,   9 -
CENT
  10   (1,100) ,   10 -
RCHS
  16   (1,106)
21.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,74) ,   3 -
AWST
  34   (3,79) ,   4 -
GHS
  14   (2,83) ,   5 -
RMTN
  15   (2,84) ,   5 -
CVHS
  15   (2,84) ,   7 -
PHS
  6   (1,100) ,   8 -
DNH
  7   (1,101) ,   9 -
CENT
  10   (1,104) ,   10 -
RCHS
  16   (1,110)
22.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,76) ,   3 -
AWST
  34   (3,81) ,   4 -
GHS
  14   (2,86) ,   5 -
RMTN
  15   (2,87) ,   5 -
CVHS
  15   (2,87) ,   7 -
RCHS
  38   (2,110) ,   8 -
PHS
  6   (1,104) ,   9 -
DNH
  7   (1,105) ,   10 -
CENT
  10   (1,108)
23.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,78) ,   3 -
AWST
  34   (3,83) ,   4 -
GHS
  14   (2,89) ,   5 -
RMTN
  15   (2,90) ,   5 -
CVHS
  15   (2,90) ,   7 -
PHS
  29   (2,104) ,   8 -
RCHS
  38   (2,113) ,   9 -
DNH
  7   (1,109) ,   10 -
CENT
  10   (1,112)
24.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,80) ,   3 -
AWST
  34   (3,85) ,   4 -
GHS
  14   (2,92) ,   5 -
RMTN
  15   (2,93) ,   5 -
CVHS
  15   (2,93) ,   7 -
PHS
  29   (2,107) ,   8 -
CENT
  34   (2,112) ,   9 -
RCHS
  38   (2,116) ,   10 -
DNH
  7   (1,113)
25.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,82) ,   3 -
AWST
  34   (3,87) ,   4 -
RCHS
  63   (3,116) ,   5 -
GHS
  14   (2,95) ,   6 -
RMTN
  15   (2,96) ,   6 -
CVHS
  15   (2,96) ,   8 -
PHS
  29   (2,110) ,   9 -
CENT
  34   (2,115) ,   10 -
DNH
  7   (1,117)
26.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,84) ,   3 -
AWST
  34   (3,89) ,   4 -
RCHS
  63   (3,118) ,   5 -
GHS
  14   (2,98) ,   6 -
RMTN
  15   (2,99) ,   6 -
CVHS
  15   (2,99) ,   8 -
PHS
  29   (2,113) ,   9 -
CENT
  34   (2,118) ,   10 -
DNH
  7   (1,121) ,   11 -
EAST
  26   (1,140)
27.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,86) ,   3 -
AWST
  34   (3,91) ,   4 -
CENT
  61   (3,118) ,   5 -
RCHS
  63   (3,120) ,   6 -
GHS
  14   (2,101) ,   7 -
RMTN
  15   (2,102) ,   7 -
CVHS
  15   (2,102) ,   9 -
PHS
  29   (2,116) ,   10 -
DNH
  7   (1,125) ,   11 -
EAST
  26   (1,144)
28.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,88) ,   3 -
AWST
  34   (3,93) ,   4 -
CENT
  61   (3,120) ,   5 -
RCHS
  63   (3,122) ,   6 -
GHS
  14   (2,104) ,   7 -
RMTN
  15   (2,105) ,   7 -
CVHS
  15   (2,105) ,   9 -
PHS
  29   (2,119) ,   10 -
EAST
  54   (2,144) ,   11 -
DNH
  7   (1,129)
29.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
POMO
  29   (3,90) ,   3 -
AWST
  34   (3,95) ,   4 -
CENT
  61   (3,122) ,   5 -
RCHS
  63   (3,124) ,   6 -
EAST
  83   (3,144) ,   7 -
GHS
  14   (2,107) ,   8 -
RMTN
  15   (2,108) ,   8 -
CVHS
  15   (2,108) ,   10 -
PHS
  29   (2,122) ,   11 -
DNH
  7   (1,133)
30.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  93   (4,124) ,   3 -
POMO
  29   (3,92) ,   4 -
AWST
  34   (3,97) ,   5 -
CENT
  61   (3,124) ,   6 -
EAST
  83   (3,146) ,   7 -
GHS
  14   (2,110) ,   8 -
RMTN
  15   (2,111) ,   8 -
CVHS
  15   (2,111) ,   10 -
PHS
  29   (2,125) ,   11 -
DNH
  7   (1,137)
31.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  93   (4,125) ,   3 -
POMO
  29   (3,94) ,   4 -
AWST
  34   (3,99) ,   5 -
RMTN
  46   (3,111) ,   6 -
CENT
  61   (3,126) ,   7 -
EAST
  83   (3,148) ,   8 -
GHS
  14   (2,113) ,   9 -
CVHS
  15   (2,114) ,   10 -
PHS
  29   (2,128) ,   11 -
DNH
  7   (1,141)
32.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  93   (4,126) ,   3 -
POMO
  29   (3,96) ,   4 -
AWST
  34   (3,101) ,   5 -
RMTN
  46   (3,113) ,   6 -
CENT
  61   (3,128) ,   7 -
EAST
  83   (3,150) ,   8 -
GHS
  14   (2,116) ,   9 -
CVHS
  15   (2,117) ,   10 -
PHS
  29   (2,131) ,   11 -
DNH
  7   (1,145) ,   12 -
RVMS
  32   (1,170)
33.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  93   (4,127) ,   3 -
EAST
  116   (4,150) ,   4 -
POMO
  29   (3,98) ,   5 -
AWST
  34   (3,103) ,   6 -
RMTN
  46   (3,115) ,   7 -
CENT
  61   (3,130) ,   8 -
GHS
  14   (2,119) ,   9 -
CVHS
  15   (2,120) ,   10 -
PHS
  29   (2,134) ,   11 -
DNH
  7   (1,149) ,   12 -
RVMS
  32   (1,174)
34.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
AWST
  68   (4,103) ,   3 -
RCHS
  93   (4,128) ,   4 -
EAST
  116   (4,151) ,   5 -
POMO
  29   (3,100) ,   6 -
RMTN
  46   (3,117) ,   7 -
CENT
  61   (3,132) ,   8 -
GHS
  14   (2,122) ,   9 -
CVHS
  15   (2,123) ,   10 -
PHS
  29   (2,137) ,   11 -
DNH
  7   (1,153) ,   12 -
RVMS
  32   (1,178)
35.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
AWST
  68   (4,104) ,   3 -
RCHS
  93   (4,129) ,   4 -
EAST
  116   (4,152) ,   5 -
POMO
  29   (3,102) ,   6 -
RMTN
  46   (3,119) ,   7 -
CVHS
  50   (3,123) ,   8 -
CENT
  61   (3,134) ,   9 -
GHS
  14   (2,125) ,   10 -
PHS
  29   (2,140) ,   11 -
DNH
  7   (1,157) ,   12 -
RVMS
  32   (1,182)
36.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,105) ,   4 -
EAST
  116   (4,153) ,   5 -
POMO
  29   (3,104) ,   6 -
RMTN
  46   (3,121) ,   7 -
CVHS
  50   (3,125) ,   8 -
CENT
  61   (3,136) ,   9 -
GHS
  14   (2,128) ,   10 -
PHS
  29   (2,143) ,   11 -
DNH
  7   (1,161) ,   12 -
RVMS
  32   (1,186)
37.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,106) ,   4 -
EAST
  116   (4,154) ,   5 -
POMO
  29   (3,106) ,   6 -
RMTN
  46   (3,123) ,   7 -
CVHS
  50   (3,127) ,   8 -
CENT
  61   (3,138) ,   9 -
GHS
  14   (2,131) ,   10 -
PHS
  29   (2,146) ,   11 -
DNH
  7   (1,165) ,   12 -
RVMS
  32   (1,190) ,   13 -
NGHS
  37   (1,195)
38.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,107) ,   4 -
EAST
  116   (4,155) ,   5 -
POMO
  29   (3,108) ,   6 -
RMTN
  46   (3,125) ,   7 -
CVHS
  50   (3,129) ,   8 -
GHS
  52   (3,131) ,   9 -
CENT
  61   (3,140) ,   10 -
PHS
  29   (2,149) ,   11 -
DNH
  7   (1,169) ,   12 -
RVMS
  32   (1,194) ,   13 -
NGHS
  37   (1,199)
39.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,108) ,   4 -
EAST
  116   (4,156) ,   5 -
POMO
  29   (3,110) ,   6 -
RMTN
  46   (3,127) ,   7 -
CVHS
  50   (3,131) ,   8 -
GHS
  52   (3,133) ,   9 -
CENT
  61   (3,142) ,   10 -
PHS
  29   (2,152) ,   11 -
DNH
  7   (1,173) ,   12 -
RVMS
  32   (1,198) ,   13 -
NGHS
  37   (1,203) ,   14 -
DEV
  39   (1,205)
40.   1 -
FHSX
  85   (5,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,109) ,   4 -
POMO
  69   (4,110) ,   5 -
EAST
  116   (4,157) ,   6 -
RMTN
  46   (3,129) ,   7 -
CVHS
  50   (3,133) ,   8 -
GHS
  52   (3,135) ,   9 -
CENT
  61   (3,144) ,   10 -
PHS
  29   (2,155) ,   11 -
DNH
  7   (1,177) ,   12 -
RVMS
  32   (1,202) ,   13 -
NGHS
  37   (1,207) ,   14 -
DEV
  39   (1,209)
41.   1 -
FHSX
  85   (6,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,110) ,   4 -
POMO
  69   (4,111) ,   5 -
EAST
  116   (4,158) ,   6 -
RMTN
  46   (3,131) ,   7 -
CVHS
  50   (3,135) ,   8 -
GHS
  52   (3,137) ,   9 -
CENT
  61   (3,146) ,   10 -
PHS
  29   (2,158) ,   11 -
DNH
  7   (1,181) ,   12 -
RVMS
  32   (1,206) ,   13 -
NGHS
  37   (1,211) ,   14 -
DEV
  39   (1,213)
42.   1 -
FHSX
  85   (6,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,111) ,   4 -
POMO
  69   (4,112) ,   5 -
EAST
  116   (4,159) ,   6 -
RMTN
  46   (3,133) ,   7 -
CVHS
  50   (3,137) ,   8 -
GHS
  52   (3,139) ,   9 -
CENT
  61   (3,148) ,   10 -
PHS
  29   (2,161) ,   11 -
RVMS
  74   (2,206) ,   12 -
DNH
  7   (1,185) ,   13 -
NGHS
  37   (1,215) ,   14 -
DEV
  39   (1,217)
43.   1 -
FHSX
  85   (6,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,112) ,   4 -
POMO
  69   (4,113) ,   5 -
CVHS
  93   (4,137) ,   6 -
EAST
  116   (4,160) ,   7 -
RMTN
  46   (3,135) ,   8 -
GHS
  52   (3,141) ,   9 -
CENT
  61   (3,150) ,   10 -
PHS
  29   (2,164) ,   11 -
RVMS
  74   (2,209) ,   12 -
DNH
  7   (1,189) ,   13 -
NGHS
  37   (1,219) ,   14 -
DEV
  39   (1,221)
44.   1 -
FHSX
  85   (6,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,113) ,   4 -
POMO
  69   (4,114) ,   5 -
CVHS
  93   (4,138) ,   6 -
EAST
  116   (4,161) ,   7 -
RMTN
  46   (3,137) ,   8 -
GHS
  52   (3,143) ,   9 -
CENT
  61   (3,152) ,   10 -
PHS
  29   (2,167) ,   11 -
RVMS
  74   (2,212) ,   12 -
DNH
  7   (1,193) ,   13 -
NGHS
  37   (1,223) ,   14 -
DEV
  39   (1,225) ,   15 -
PVHS
  44   (1,230)
45.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
AWST
  68   (4,114) ,   4 -
POMO
  69   (4,115) ,   5 -
CVHS
  93   (4,139) ,   6 -
EAST
  116   (4,162) ,   7 -
RMTN
  46   (3,139) ,   8 -
GHS
  52   (3,145) ,   9 -
CENT
  61   (3,154) ,   10 -
PHS
  29   (2,170) ,   11 -
RVMS
  74   (2,215) ,   12 -
DNH
  7   (1,197) ,   13 -
NGHS
  37   (1,227) ,   14 -
DEV
  39   (1,229) ,   15 -
PVHS
  44   (1,234)
46.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
CVHS
  139   (5,139) ,   4 -
AWST
  68   (4,115) ,   5 -
POMO
  69   (4,116) ,   6 -
EAST
  116   (4,163) ,   7 -
RMTN
  46   (3,141) ,   8 -
GHS
  52   (3,147) ,   9 -
CENT
  61   (3,156) ,   10 -
PHS
  29   (2,173) ,   11 -
RVMS
  74   (2,218) ,   12 -
DNH
  7   (1,201) ,   13 -
NGHS
  37   (1,231) ,   14 -
DEV
  39   (1,233) ,   15 -
PVHS
  44   (1,238)
47.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
CVHS
  139   (6,139) ,   4 -
AWST
  68   (4,116) ,   5 -
POMO
  69   (4,117) ,   6 -
EAST
  116   (4,164) ,   7 -
RMTN
  46   (3,143) ,   8 -
GHS
  52   (3,149) ,   9 -
CENT
  61   (3,158) ,   10 -
PHS
  29   (2,176) ,   11 -
RVMS
  74   (2,221) ,   12 -
DNH
  7   (1,205) ,   13 -
NGHS
  37   (1,235) ,   14 -
DEV
  39   (1,237) ,   15 -
PVHS
  44   (1,242)
48.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
RCHS
  129   (5,129) ,   3 -
CVHS
  139   (6,139) ,   4 -
AWST
  68   (4,117) ,   5 -
POMO
  69   (4,118) ,   6 -
EAST
  116   (4,165) ,   7 -
RMTN
  46   (3,145) ,   8 -
GHS
  52   (3,151) ,   9 -
CENT
  61   (3,160) ,   10 -
PHS
  29   (2,179) ,   11 -
RVMS
  74   (2,224) ,   12 -
DNH
  7   (1,209) ,   13 -
NGHS
  37   (1,239) ,   14 -
DEV
  39   (1,241) ,   15 -
PVHS
  44   (1,246) ,   16 -
SLHS
  48   (1,250)
49.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
RCHS
  129   (6,129) ,   3 -
CVHS
  139   (6,139) ,   4 -
AWST
  68   (4,118) ,   5 -
POMO
  69   (4,119) ,   6 -
EAST
  116   (4,166) ,   7 -
RMTN
  46   (3,147) ,   8 -
GHS
  52   (3,153) ,   9 -
CENT
  61   (3,162) ,   10 -
PHS
  29   (2,182) ,   11 -
RVMS
  74   (2,227) ,   12 -
DNH
  7   (1,213) ,   13 -
NGHS
  37   (1,243) ,   14 -
DEV
  39   (1,245) ,   15 -
PVHS
  44   (1,250) ,   16 -
SLHS
  48   (1,254)
50.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
RCHS
  129   (6,129) ,   3 -
CVHS
  139   (6,139) ,   4 -
AWST
  68   (4,119) ,   5 -
POMO
  69   (4,120) ,   6 -
EAST
  116   (4,167) ,   7 -
RMTN
  46   (3,149) ,   8 -
GHS
  52   (3,155) ,   9 -
CENT
  61   (3,164) ,   10 -
RVMS
  124   (3,227) ,   11 -
PHS
  29   (2,185) ,   12 -
DNH
  7   (1,217) ,   13 -
NGHS
  37   (1,247) ,   14 -
DEV
  39   (1,249) ,   15 -
PVHS
  44   (1,254) ,   16 -
SLHS
  48   (1,258)
51.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
RCHS
  129   (6,129) ,   3 -
CVHS
  139   (6,139) ,   4 -
AWST
  68   (4,120) ,   5 -
POMO
  69   (4,121) ,   6 -
EAST
  116   (4,168) ,   7 -
RMTN
  46   (3,151) ,   8 -
GHS
  52   (3,157) ,   9 -
CENT
  61   (3,166) ,   10 -
RVMS
  124   (3,229) ,   11 -
PHS
  29   (2,188) ,   12 -
DEV
  90   (2,249) ,   13 -
DNH
  7   (1,221) ,   14 -
NGHS
  37   (1,251) ,   15 -
PVHS
  44   (1,258) ,   16 -
SLHS
  48   (1,262)
52.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
RCHS
  129   (7,129) ,   3 -
CVHS
  139   (6,139) ,   4 -
AWST
  68   (4,121) ,   5 -
POMO
  69   (4,122) ,   6 -
EAST
  116   (4,169) ,   7 -
RMTN
  46   (3,153) ,   8 -
GHS
  52   (3,159) ,   9 -
CENT
  61   (3,168) ,   10 -
RVMS
  124   (3,231) ,   11 -
PHS
  29   (2,191) ,   12 -
DEV
  90   (2,252) ,   13 -
DNH
  7   (1,225) ,   14 -
NGHS
  37   (1,255) ,   15 -
PVHS
  44   (1,262) ,   16 -
SLHS
  48   (1,266)
53.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
POMO
  69   (4,123) ,   6 -
EAST
  116   (4,170) ,   7 -
RMTN
  46   (3,155) ,   8 -
GHS
  52   (3,161) ,   9 -
CENT
  61   (3,170) ,   10 -
RVMS
  124   (3,233) ,   11 -
PHS
  29   (2,194) ,   12 -
DEV
  90   (2,255) ,   13 -
DNH
  7   (1,229) ,   14 -
NGHS
  37   (1,259) ,   15 -
PVHS
  44   (1,266) ,   16 -
SLHS
  48   (1,270)
54.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
POMO
  69   (4,124) ,   6 -
EAST
  116   (4,171) ,   7 -
RMTN
  46   (3,157) ,   8 -
GHS
  52   (3,163) ,   9 -
CENT
  61   (3,172) ,   10 -
RVMS
  124   (3,235) ,   11 -
PHS
  29   (2,197) ,   12 -
DEV
  90   (2,258) ,   13 -
SLHS
  102   (2,270) ,   14 -
DNH
  7   (1,233) ,   15 -
NGHS
  37   (1,263) ,   16 -
PVHS
  44   (1,270)
55.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
POMO
  69   (4,125) ,   6 -
EAST
  116   (4,172) ,   7 -
RVMS
  179   (4,235) ,   8 -
RMTN
  46   (3,159) ,   9 -
GHS
  52   (3,165) ,   10 -
CENT
  61   (3,174) ,   11 -
PHS
  29   (2,200) ,   12 -
DEV
  90   (2,261) ,   13 -
SLHS
  102   (2,273) ,   14 -
DNH
  7   (1,237) ,   15 -
NGHS
  37   (1,267) ,   16 -
PVHS
  44   (1,274)
56.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
POMO
  69   (4,126) ,   6 -
EAST
  116   (4,173) ,   7 -
RVMS
  179   (4,236) ,   8 -
RMTN
  46   (3,161) ,   9 -
GHS
  52   (3,167) ,   10 -
CENT
  61   (3,176) ,   11 -
PHS
  85   (3,200) ,   12 -
DEV
  90   (2,264) ,   13 -
SLHS
  102   (2,276) ,   14 -
DNH
  7   (1,241) ,   15 -
NGHS
  37   (1,271) ,   16 -
PVHS
  44   (1,278)
57.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,127) ,   7 -
EAST
  116   (4,174) ,   8 -
RMTN
  46   (3,163) ,   9 -
GHS
  52   (3,169) ,   10 -
CENT
  61   (3,178) ,   11 -
PHS
  85   (3,202) ,   12 -
DEV
  90   (2,267) ,   13 -
SLHS
  102   (2,279) ,   14 -
DNH
  7   (1,245) ,   15 -
NGHS
  37   (1,275) ,   16 -
PVHS
  44   (1,282)
58.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,128) ,   7 -
EAST
  116   (4,175) ,   8 -
RMTN
  46   (3,165) ,   9 -
GHS
  52   (3,171) ,   10 -
CENT
  61   (3,180) ,   11 -
PHS
  85   (3,204) ,   12 -
DEV
  90   (2,270) ,   13 -
SLHS
  102   (2,282) ,   14 -
DNH
  7   (1,249) ,   15 -
NGHS
  37   (1,279) ,   16 -
PVHS
  44   (1,286) ,   17 -
AIHS
  58   (1,300)
59.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,129) ,   7 -
EAST
  116   (4,176) ,   8 -
RMTN
  46   (3,167) ,   9 -
GHS
  52   (3,173) ,   10 -
CENT
  61   (3,182) ,   11 -
PHS
  85   (3,206) ,   12 -
DEV
  90   (2,273) ,   13 -
SLHS
  102   (2,285) ,   14 -
DNH
  7   (1,253) ,   15 -
NGHS
  37   (1,283) ,   16 -
PVHS
  44   (1,290) ,   17 -
AIHS
  58   (1,304) ,   18 -
ARVA
  59   (1,305)
60.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,130) ,   7 -
EAST
  116   (4,177) ,   8 -
RMTN
  46   (3,169) ,   9 -
GHS
  52   (3,175) ,   10 -
CENT
  61   (3,184) ,   11 -
PHS
  85   (3,208) ,   12 -
DEV
  90   (2,276) ,   13 -
SLHS
  102   (2,288) ,   14 -
DNH
  7   (1,257) ,   15 -
NGHS
  37   (1,287) ,   16 -
PVHS
  44   (1,294) ,   17 -
AIHS
  58   (1,308) ,   18 -
ARVA
  59   (1,309) ,   19 -
LEG
  60   (1,310)
61.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,131) ,   7 -
EAST
  116   (4,178) ,   8 -
RMTN
  46   (3,171) ,   9 -
GHS
  52   (3,177) ,   10 -
CENT
  61   (3,186) ,   11 -
PHS
  85   (3,210) ,   12 -
DEV
  90   (2,279) ,   13 -
SLHS
  102   (2,291) ,   14 -
DNH
  7   (1,261) ,   15 -
NGHS
  37   (1,291) ,   16 -
PVHS
  44   (1,298) ,   17 -
AIHS
  58   (1,312) ,   18 -
ARVA
  59   (1,313) ,   19 -
LEG
  60   (1,314) ,   20 -
CHS
  61   (1,315)
62.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,132) ,   7 -
GHS
  114   (4,177) ,   8 -
EAST
  116   (4,179) ,   9 -
RMTN
  46   (3,173) ,   10 -
CENT
  61   (3,188) ,   11 -
PHS
  85   (3,212) ,   12 -
DEV
  90   (2,282) ,   13 -
SLHS
  102   (2,294) ,   14 -
DNH
  7   (1,265) ,   15 -
NGHS
  37   (1,295) ,   16 -
PVHS
  44   (1,302) ,   17 -
AIHS
  58   (1,316) ,   18 -
ARVA
  59   (1,317) ,   19 -
LEG
  60   (1,318) ,   20 -
CHS
  61   (1,319)
63.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (6,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,133) ,   7 -
GHS
  114   (4,178) ,   8 -
EAST
  116   (4,180) ,   9 -
RMTN
  46   (3,175) ,   10 -
CENT
  61   (3,190) ,   11 -
PHS
  85   (3,214) ,   12 -
DNH
  70   (2,265) ,   13 -
DEV
  90   (2,285) ,   14 -
SLHS
  102   (2,297) ,   15 -
NGHS
  37   (1,299) ,   16 -
PVHS
  44   (1,306) ,   17 -
AIHS
  58   (1,320) ,   18 -
ARVA
  59   (1,321) ,   19 -
LEG
  60   (1,322) ,   20 -
CHS
  61   (1,323)
64.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (7,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,134) ,   7 -
GHS
  114   (4,179) ,   8 -
EAST
  116   (4,181) ,   9 -
RMTN
  46   (3,177) ,   10 -
CENT
  61   (3,192) ,   11 -
PHS
  85   (3,216) ,   12 -
DNH
  70   (2,268) ,   13 -
DEV
  90   (2,288) ,   14 -
SLHS
  102   (2,300) ,   15 -
NGHS
  37   (1,303) ,   16 -
PVHS
  44   (1,310) ,   17 -
AIHS
  58   (1,324) ,   18 -
ARVA
  59   (1,325) ,   19 -
LEG
  60   (1,326) ,   20 -
CHS
  61   (1,327)
65.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
CVHS
  139   (7,139) ,   5 -
RVMS
  236   (5,236) ,   6 -
POMO
  69   (4,135) ,   7 -
GHS
  114   (4,180) ,   8 -
EAST
  116   (4,182) ,   9 -
CENT
  126   (4,192) ,   10 -
RMTN
  46   (3,179) ,   11 -
PHS
  85   (3,218) ,   12 -
DNH
  70   (2,271) ,   13 -
DEV
  90   (2,291) ,   14 -
SLHS
  102   (2,303) ,   15 -
NGHS
  37   (1,307) ,   16 -
PVHS
  44   (1,314) ,   17 -
AIHS
  58   (1,328) ,   18 -
ARVA
  59   (1,329) ,   19 -
LEG
  60   (1,330) ,   20 -
CHS
  61   (1,331)
66.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
RVMS
  236   (5,236) ,   7 -
GHS
  114   (4,181) ,   8 -
EAST
  116   (4,183) ,   9 -
CENT
  126   (4,193) ,   10 -
RMTN
  46   (3,181) ,   11 -
PHS
  85   (3,220) ,   12 -
DNH
  70   (2,274) ,   13 -
DEV
  90   (2,294) ,   14 -
SLHS
  102   (2,306) ,   15 -
NGHS
  37   (1,311) ,   16 -
PVHS
  44   (1,318) ,   17 -
AIHS
  58   (1,332) ,   18 -
ARVA
  59   (1,333) ,   19 -
LEG
  60   (1,334) ,   20 -
CHS
  61   (1,335)
67.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (5,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,184) ,   9 -
CENT
  126   (4,194) ,   10 -
RMTN
  46   (3,183) ,   11 -
PHS
  85   (3,222) ,   12 -
DNH
  70   (2,277) ,   13 -
DEV
  90   (2,297) ,   14 -
SLHS
  102   (2,309) ,   15 -
NGHS
  37   (1,315) ,   16 -
PVHS
  44   (1,322) ,   17 -
AIHS
  58   (1,336) ,   18 -
ARVA
  59   (1,337) ,   19 -
LEG
  60   (1,338) ,   20 -
CHS
  61   (1,339)
68.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (5,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,185) ,   9 -
CENT
  126   (4,195) ,   10 -
RMTN
  46   (3,185) ,   11 -
PHS
  85   (3,224) ,   12 -
DNH
  70   (2,280) ,   13 -
DEV
  90   (2,300) ,   14 -
SLHS
  102   (2,312) ,   15 -
NGHS
  37   (1,319) ,   16 -
PVHS
  44   (1,326) ,   17 -
AIHS
  58   (1,340) ,   18 -
ARVA
  59   (1,341) ,   19 -
LEG
  60   (1,342) ,   20 -
CHS
  61   (1,343) ,   21 -
SHS
  68   (1,350)
69.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (5,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,186) ,   9 -
CENT
  126   (4,196) ,   10 -
RMTN
  46   (3,187) ,   11 -
PHS
  85   (3,226) ,   12 -
DEV
  159   (3,300) ,   13 -
DNH
  70   (2,283) ,   14 -
SLHS
  102   (2,315) ,   15 -
NGHS
  37   (1,323) ,   16 -
PVHS
  44   (1,330) ,   17 -
AIHS
  58   (1,344) ,   18 -
ARVA
  59   (1,345) ,   19 -
LEG
  60   (1,346) ,   20 -
CHS
  61   (1,347) ,   21 -
SHS
  68   (1,354)
70.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,187) ,   9 -
CENT
  126   (4,197) ,   10 -
RMTN
  46   (3,189) ,   11 -
PHS
  85   (3,228) ,   12 -
DEV
  159   (3,302) ,   13 -
DNH
  70   (2,286) ,   14 -
SLHS
  102   (2,318) ,   15 -
NGHS
  37   (1,327) ,   16 -
PVHS
  44   (1,334) ,   17 -
AIHS
  58   (1,348) ,   18 -
ARVA
  59   (1,349) ,   19 -
LEG
  60   (1,350) ,   20 -
CHS
  61   (1,351) ,   21 -
SHS
  68   (1,358)
71.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,188) ,   9 -
CENT
  126   (4,198) ,   10 -
RMTN
  46   (3,191) ,   11 -
PHS
  85   (3,230) ,   12 -
DEV
  159   (3,304) ,   13 -
DNH
  70   (2,289) ,   14 -
SLHS
  102   (2,321) ,   15 -
NGHS
  108   (2,327) ,   16 -
PVHS
  44   (1,338) ,   17 -
AIHS
  58   (1,352) ,   18 -
ARVA
  59   (1,353) ,   19 -
LEG
  60   (1,354) ,   20 -
CHS
  61   (1,355) ,   21 -
SHS
  68   (1,362)
72.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,189) ,   9 -
CENT
  126   (4,199) ,   10 -
RMTN
  46   (3,193) ,   11 -
PHS
  85   (3,232) ,   12 -
DEV
  159   (3,306) ,   13 -
DNH
  70   (2,292) ,   14 -
SLHS
  102   (2,324) ,   15 -
NGHS
  108   (2,330) ,   16 -
LEG
  132   (2,354) ,   17 -
PVHS
  44   (1,342) ,   18 -
AIHS
  58   (1,356) ,   19 -
ARVA
  59   (1,357) ,   20 -
CHS
  61   (1,359) ,   21 -
SHS
  68   (1,366)
73.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,190) ,   9 -
RMTN
  119   (4,193) ,   10 -
CENT
  126   (4,200) ,   11 -
PHS
  85   (3,234) ,   12 -
DEV
  159   (3,308) ,   13 -
DNH
  70   (2,295) ,   14 -
SLHS
  102   (2,327) ,   15 -
NGHS
  108   (2,333) ,   16 -
LEG
  132   (2,357) ,   17 -
PVHS
  44   (1,346) ,   18 -
AIHS
  58   (1,360) ,   19 -
ARVA
  59   (1,361) ,   20 -
CHS
  61   (1,363) ,   21 -
SHS
  68   (1,370)
74.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,191) ,   9 -
RMTN
  119   (4,194) ,   10 -
CENT
  126   (4,201) ,   11 -
PHS
  85   (3,236) ,   12 -
DEV
  159   (3,310) ,   13 -
DNH
  70   (2,298) ,   14 -
SLHS
  102   (2,330) ,   15 -
NGHS
  108   (2,336) ,   16 -
LEG
  132   (2,360) ,   17 -
PVHS
  44   (1,350) ,   18 -
AIHS
  58   (1,364) ,   19 -
ARVA
  59   (1,365) ,   20 -
CHS
  61   (1,367) ,   21 -
SHS
  68   (1,374) ,   22 -
GWXC
  74   (1,380)
75.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (5,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,192) ,   9 -
RMTN
  119   (4,195) ,   10 -
CENT
  126   (4,202) ,   11 -
PHS
  85   (3,238) ,   12 -
DEV
  159   (3,312) ,   13 -
SLHS
  177   (3,330) ,   14 -
DNH
  70   (2,301) ,   15 -
NGHS
  108   (2,339) ,   16 -
LEG
  132   (2,363) ,   17 -
PVHS
  44   (1,354) ,   18 -
AIHS
  58   (1,368) ,   19 -
ARVA
  59   (1,369) ,   20 -
CHS
  61   (1,371) ,   21 -
SHS
  68   (1,378) ,   22 -
GWXC
  74   (1,384)
76.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (5,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,193) ,   9 -
RMTN
  119   (4,196) ,   10 -
CENT
  126   (4,203) ,   11 -
PHS
  85   (3,240) ,   12 -
DEV
  159   (3,314) ,   13 -
SLHS
  177   (3,332) ,   14 -
DNH
  70   (2,304) ,   15 -
NGHS
  108   (2,342) ,   16 -
LEG
  132   (2,366) ,   17 -
PVHS
  44   (1,358) ,   18 -
AIHS
  58   (1,372) ,   19 -
ARVA
  59   (1,373) ,   20 -
CHS
  61   (1,375) ,   21 -
SHS
  68   (1,382) ,   22 -
GWXC
  74   (1,388)
77.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,194) ,   9 -
RMTN
  119   (4,197) ,   10 -
CENT
  126   (4,204) ,   11 -
PHS
  85   (3,242) ,   12 -
DEV
  159   (3,316) ,   13 -
SLHS
  177   (3,334) ,   14 -
DNH
  70   (2,307) ,   15 -
NGHS
  108   (2,345) ,   16 -
LEG
  132   (2,369) ,   17 -
PVHS
  44   (1,362) ,   18 -
AIHS
  58   (1,376) ,   19 -
ARVA
  59   (1,377) ,   20 -
CHS
  61   (1,379) ,   21 -
SHS
  68   (1,386) ,   22 -
GWXC
  74   (1,392)
78.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,195) ,   9 -
RMTN
  119   (4,198) ,   10 -
CENT
  126   (4,205) ,   11 -
PHS
  85   (3,244) ,   12 -
DEV
  159   (3,318) ,   13 -
SLHS
  177   (3,336) ,   14 -
DNH
  70   (2,310) ,   15 -
NGHS
  108   (2,348) ,   16 -
LEG
  132   (2,372) ,   17 -
SHS
  146   (2,386) ,   18 -
PVHS
  44   (1,366) ,   19 -
AIHS
  58   (1,380) ,   20 -
ARVA
  59   (1,381) ,   21 -
CHS
  61   (1,383) ,   22 -
GWXC
  74   (1,396)
79.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,196) ,   9 -
RMTN
  119   (4,199) ,   10 -
CENT
  126   (4,206) ,   11 -
DEV
  238   (4,318) ,   12 -
PHS
  85   (3,246) ,   13 -
SLHS
  177   (3,338) ,   14 -
DNH
  70   (2,313) ,   15 -
NGHS
  108   (2,351) ,   16 -
LEG
  132   (2,375) ,   17 -
SHS
  146   (2,389) ,   18 -
PVHS
  44   (1,370) ,   19 -
AIHS
  58   (1,384) ,   20 -
ARVA
  59   (1,385) ,   21 -
CHS
  61   (1,387) ,   22 -
GWXC
  74   (1,400)
80.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,197) ,   9 -
RMTN
  119   (4,200) ,   10 -
CENT
  126   (4,207) ,   11 -
DEV
  238   (4,319) ,   12 -
PHS
  85   (3,248) ,   13 -
SLHS
  177   (3,340) ,   14 -
NGHS
  188   (3,351) ,   15 -
DNH
  70   (2,316) ,   16 -
LEG
  132   (2,378) ,   17 -
SHS
  146   (2,392) ,   18 -
PVHS
  44   (1,374) ,   19 -
AIHS
  58   (1,388) ,   20 -
ARVA
  59   (1,389) ,   21 -
CHS
  61   (1,391) ,   22 -
GWXC
  74   (1,404)
81.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RVMS
  236   (6,236) ,   8 -
EAST
  116   (4,198) ,   9 -
RMTN
  119   (4,201) ,   10 -
CENT
  126   (4,208) ,   11 -
DEV
  238   (4,320) ,   12 -
PHS
  85   (3,250) ,   13 -
SLHS
  177   (3,342) ,   14 -
NGHS
  188   (3,353) ,   15 -
DNH
  70   (2,319) ,   16 -
LEG
  132   (2,381) ,   17 -
SHS
  146   (2,395) ,   18 -
GWXC
  155   (2,404) ,   19 -
PVHS
  44   (1,378) ,   20 -
AIHS
  58   (1,392) ,   21 -
ARVA
  59   (1,393) ,   22 -
CHS
  61   (1,395)
82.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
RVMS
  236   (6,236) ,   9 -
EAST
  116   (4,199) ,   10 -
CENT
  126   (4,209) ,   11 -
DEV
  238   (4,321) ,   12 -
PHS
  85   (3,252) ,   13 -
SLHS
  177   (3,344) ,   14 -
NGHS
  188   (3,355) ,   15 -
DNH
  70   (2,322) ,   16 -
LEG
  132   (2,384) ,   17 -
SHS
  146   (2,398) ,   18 -
GWXC
  155   (2,407) ,   19 -
PVHS
  44   (1,382) ,   20 -
AIHS
  58   (1,396) ,   21 -
ARVA
  59   (1,397) ,   22 -
CHS
  61   (1,399)
83.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,200) ,   11 -
DEV
  238   (4,322) ,   12 -
PHS
  85   (3,254) ,   13 -
SLHS
  177   (3,346) ,   14 -
NGHS
  188   (3,357) ,   15 -
DNH
  70   (2,325) ,   16 -
LEG
  132   (2,387) ,   17 -
SHS
  146   (2,401) ,   18 -
GWXC
  155   (2,410) ,   19 -
PVHS
  44   (1,386) ,   20 -
AIHS
  58   (1,400) ,   21 -
ARVA
  59   (1,401) ,   22 -
CHS
  61   (1,403)
84.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,201) ,   11 -
DEV
  238   (4,323) ,   12 -
PHS
  85   (3,256) ,   13 -
SLHS
  177   (3,348) ,   14 -
NGHS
  188   (3,359) ,   15 -
GWXC
  239   (3,410) ,   16 -
DNH
  70   (2,328) ,   17 -
LEG
  132   (2,390) ,   18 -
SHS
  146   (2,404) ,   19 -
PVHS
  44   (1,390) ,   20 -
AIHS
  58   (1,404) ,   21 -
ARVA
  59   (1,405) ,   22 -
CHS
  61   (1,407)
85.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (5,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,202) ,   11 -
DEV
  238   (4,324) ,   12 -
PHS
  85   (3,258) ,   13 -
DNH
  155   (3,328) ,   14 -
SLHS
  177   (3,350) ,   15 -
NGHS
  188   (3,361) ,   16 -
GWXC
  239   (3,412) ,   17 -
LEG
  132   (2,393) ,   18 -
SHS
  146   (2,407) ,   19 -
PVHS
  44   (1,394) ,   20 -
AIHS
  58   (1,408) ,   21 -
ARVA
  59   (1,409) ,   22 -
CHS
  61   (1,411)
86.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,203) ,   11 -
DEV
  238   (4,325) ,   12 -
PHS
  85   (3,260) ,   13 -
DNH
  155   (3,330) ,   14 -
SLHS
  177   (3,352) ,   15 -
NGHS
  188   (3,363) ,   16 -
GWXC
  239   (3,414) ,   17 -
LEG
  132   (2,396) ,   18 -
SHS
  146   (2,410) ,   19 -
PVHS
  44   (1,398) ,   20 -
AIHS
  58   (1,412) ,   21 -
ARVA
  59   (1,413) ,   22 -
CHS
  61   (1,415)
87.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,204) ,   11 -
DEV
  238   (4,326) ,   12 -
SLHS
  264   (4,352) ,   13 -
PHS
  85   (3,262) ,   14 -
DNH
  155   (3,332) ,   15 -
NGHS
  188   (3,365) ,   16 -
GWXC
  239   (3,416) ,   17 -
LEG
  132   (2,399) ,   18 -
SHS
  146   (2,413) ,   19 -
PVHS
  44   (1,402) ,   20 -
AIHS
  58   (1,416) ,   21 -
ARVA
  59   (1,417) ,   22 -
CHS
  61   (1,419)
88.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (6,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,205) ,   11 -
PHS
  173   (4,262) ,   12 -
DEV
  238   (4,327) ,   13 -
SLHS
  264   (4,353) ,   14 -
DNH
  155   (3,334) ,   15 -
NGHS
  188   (3,367) ,   16 -
GWXC
  239   (3,418) ,   17 -
LEG
  132   (2,402) ,   18 -
SHS
  146   (2,416) ,   19 -
PVHS
  44   (1,406) ,   20 -
AIHS
  58   (1,420) ,   21 -
ARVA
  59   (1,421) ,   22 -
CHS
  61   (1,423)
89.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,206) ,   11 -
PHS
  173   (4,263) ,   12 -
DEV
  238   (4,328) ,   13 -
SLHS
  264   (4,354) ,   14 -
DNH
  155   (3,336) ,   15 -
NGHS
  188   (3,369) ,   16 -
GWXC
  239   (3,420) ,   17 -
LEG
  132   (2,405) ,   18 -
SHS
  146   (2,419) ,   19 -
PVHS
  44   (1,410) ,   20 -
AIHS
  58   (1,424) ,   21 -
ARVA
  59   (1,425) ,   22 -
CHS
  61   (1,427)
90.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (6,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,207) ,   11 -
PHS
  173   (4,264) ,   12 -
DEV
  238   (4,329) ,   13 -
SLHS
  264   (4,355) ,   14 -
DNH
  155   (3,338) ,   15 -
NGHS
  188   (3,371) ,   16 -
LEG
  222   (3,405) ,   17 -
GWXC
  239   (3,422) ,   18 -
SHS
  146   (2,422) ,   19 -
PVHS
  44   (1,414) ,   20 -
AIHS
  58   (1,428) ,   21 -
ARVA
  59   (1,429) ,   22 -
CHS
  61   (1,431)
91.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,208) ,   11 -
PHS
  173   (4,265) ,   12 -
DEV
  238   (4,330) ,   13 -
SLHS
  264   (4,356) ,   14 -
DNH
  155   (3,340) ,   15 -
NGHS
  188   (3,373) ,   16 -
LEG
  222   (3,407) ,   17 -
GWXC
  239   (3,424) ,   18 -
SHS
  146   (2,425) ,   19 -
PVHS
  44   (1,418) ,   20 -
AIHS
  58   (1,432) ,   21 -
ARVA
  59   (1,433) ,   22 -
CHS
  61   (1,435)
92.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
EAST
  116   (4,209) ,   11 -
PHS
  173   (4,266) ,   12 -
DEV
  238   (4,331) ,   13 -
SLHS
  264   (4,357) ,   14 -
DNH
  155   (3,342) ,   15 -
NGHS
  188   (3,375) ,   16 -
LEG
  222   (3,409) ,   17 -
GWXC
  239   (3,426) ,   18 -
PVHS
  136   (2,418) ,   19 -
SHS
  146   (2,428) ,   20 -
AIHS
  58   (1,436) ,   21 -
ARVA
  59   (1,437) ,   22 -
CHS
  61   (1,439)
93.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
DEV
  331   (5,331) ,   11 -
EAST
  116   (4,210) ,   12 -
PHS
  173   (4,267) ,   13 -
SLHS
  264   (4,358) ,   14 -
DNH
  155   (3,344) ,   15 -
NGHS
  188   (3,377) ,   16 -
LEG
  222   (3,411) ,   17 -
GWXC
  239   (3,428) ,   18 -
PVHS
  136   (2,421) ,   19 -
SHS
  146   (2,431) ,   20 -
AIHS
  58   (1,440) ,   21 -
ARVA
  59   (1,441) ,   22 -
CHS
  61   (1,443)
94.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (6,236) ,   10 -
PHS
  267   (5,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,211) ,   13 -
SLHS
  264   (4,359) ,   14 -
DNH
  155   (3,346) ,   15 -
NGHS
  188   (3,379) ,   16 -
LEG
  222   (3,413) ,   17 -
GWXC
  239   (3,430) ,   18 -
PVHS
  136   (2,424) ,   19 -
SHS
  146   (2,434) ,   20 -
AIHS
  58   (1,444) ,   21 -
ARVA
  59   (1,445) ,   22 -
CHS
  61   (1,447)
95.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (5,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,212) ,   13 -
SLHS
  264   (4,360) ,   14 -
DNH
  155   (3,348) ,   15 -
NGHS
  188   (3,381) ,   16 -
LEG
  222   (3,415) ,   17 -
GWXC
  239   (3,432) ,   18 -
PVHS
  136   (2,427) ,   19 -
SHS
  146   (2,437) ,   20 -
AIHS
  58   (1,448) ,   21 -
ARVA
  59   (1,449) ,   22 -
CHS
  61   (1,451)
96.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (5,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,213) ,   13 -
SLHS
  264   (4,361) ,   14 -
DNH
  155   (3,350) ,   15 -
NGHS
  188   (3,383) ,   16 -
LEG
  222   (3,417) ,   17 -
GWXC
  239   (3,434) ,   18 -
PVHS
  136   (2,430) ,   19 -
SHS
  146   (2,440) ,   20 -
CHS
  157   (2,451) ,   21 -
AIHS
  58   (1,452) ,   22 -
ARVA
  59   (1,453)
97.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (5,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,214) ,   13 -
SLHS
  264   (4,362) ,   14 -
DNH
  155   (3,352) ,   15 -
NGHS
  188   (3,385) ,   16 -
LEG
  222   (3,419) ,   17 -
GWXC
  239   (3,436) ,   18 -
CHS
  254   (3,451) ,   19 -
PVHS
  136   (2,433) ,   20 -
SHS
  146   (2,443) ,   21 -
AIHS
  58   (1,456) ,   22 -
ARVA
  59   (1,457)
98.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (5,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,215) ,   13 -
SLHS
  264   (4,363) ,   14 -
CHS
  352   (4,451) ,   15 -
DNH
  155   (3,354) ,   16 -
NGHS
  188   (3,387) ,   17 -
LEG
  222   (3,421) ,   18 -
GWXC
  239   (3,438) ,   19 -
PVHS
  136   (2,436) ,   20 -
SHS
  146   (2,446) ,   21 -
AIHS
  58   (1,460) ,   22 -
ARVA
  59   (1,461)
99.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (5,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,216) ,   13 -
DNH
  254   (4,354) ,   14 -
SLHS
  264   (4,364) ,   15 -
CHS
  352   (4,452) ,   16 -
NGHS
  188   (3,389) ,   17 -
LEG
  222   (3,423) ,   18 -
GWXC
  239   (3,440) ,   19 -
PVHS
  136   (2,439) ,   20 -
SHS
  146   (2,449) ,   21 -
AIHS
  58   (1,464) ,   22 -
ARVA
  59   (1,465)
100.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (6,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,217) ,   13 -
DNH
  254   (4,355) ,   14 -
SLHS
  264   (4,365) ,   15 -
CHS
  352   (4,453) ,   16 -
NGHS
  188   (3,391) ,   17 -
LEG
  222   (3,425) ,   18 -
GWXC
  239   (3,442) ,   19 -
PVHS
  136   (2,442) ,   20 -
SHS
  146   (2,452) ,   21 -
AIHS
  58   (1,468) ,   22 -
ARVA
  59   (1,469)
101.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (6,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,218) ,   13 -
DNH
  254   (4,356) ,   14 -
SLHS
  264   (4,366) ,   15 -
LEG
  323   (4,425) ,   16 -
CHS
  352   (4,454) ,   17 -
NGHS
  188   (3,393) ,   18 -
GWXC
  239   (3,444) ,   19 -
PVHS
  136   (2,445) ,   20 -
SHS
  146   (2,455) ,   21 -
AIHS
  58   (1,472) ,   22 -
ARVA
  59   (1,473)
102.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (6,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (6,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,219) ,   13 -
DNH
  254   (4,357) ,   14 -
SLHS
  264   (4,367) ,   15 -
LEG
  323   (4,426) ,   16 -
CHS
  352   (4,455) ,   17 -
NGHS
  188   (3,395) ,   18 -
PVHS
  238   (3,445) ,   19 -
GWXC
  239   (3,446) ,   20 -
SHS
  146   (2,458) ,   21 -
AIHS
  58   (1,476) ,   22 -
ARVA
  59   (1,477)
103.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (5,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (6,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,220) ,   13 -
DNH
  254   (4,358) ,   14 -
SLHS
  264   (4,368) ,   15 -
LEG
  323   (4,427) ,   16 -
CHS
  352   (4,456) ,   17 -
NGHS
  188   (3,397) ,   18 -
PVHS
  238   (3,447) ,   19 -
GWXC
  239   (3,448) ,   20 -
SHS
  146   (2,461) ,   21 -
AIHS
  58   (1,480) ,   22 -
ARVA
  59   (1,481)
104.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (6,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (6,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
EAST
  116   (4,221) ,   13 -
DNH
  254   (4,359) ,   14 -
SLHS
  264   (4,369) ,   15 -
LEG
  323   (4,428) ,   16 -
CHS
  352   (4,457) ,   17 -
NGHS
  188   (3,399) ,   18 -
PVHS
  238   (3,449) ,   19 -
GWXC
  239   (3,450) ,   20 -
SHS
  146   (2,464) ,   21 -
AIHS
  58   (1,484) ,   22 -
ARVA
  59   (1,485)
105.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (6,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (6,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
DNH
  359   (5,359) ,   13 -
EAST
  116   (4,222) ,   14 -
SLHS
  264   (4,370) ,   15 -
LEG
  323   (4,429) ,   16 -
CHS
  352   (4,458) ,   17 -
NGHS
  188   (3,401) ,   18 -
PVHS
  238   (3,451) ,   19 -
GWXC
  239   (3,452) ,   20 -
SHS
  146   (2,467) ,   21 -
AIHS
  58   (1,488) ,   22 -
ARVA
  59   (1,489)
106.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (6,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (7,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
DNH
  359   (5,359) ,   13 -
EAST
  116   (4,223) ,   14 -
SLHS
  264   (4,371) ,   15 -
LEG
  323   (4,430) ,   16 -
CHS
  352   (4,459) ,   17 -
NGHS
  188   (3,403) ,   18 -
PVHS
  238   (3,453) ,   19 -
GWXC
  239   (3,454) ,   20 -
SHS
  146   (2,470) ,   21 -
AIHS
  58   (1,492) ,   22 -
ARVA
  59   (1,493)
107.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (5,201) ,   8 -
CENT
  209   (6,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (7,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
DNH
  359   (5,359) ,   13 -
LEG
  430   (5,430) ,   14 -
EAST
  116   (4,224) ,   15 -
SLHS
  264   (4,372) ,   16 -
CHS
  352   (4,460) ,   17 -
NGHS
  188   (3,405) ,   18 -
PVHS
  238   (3,455) ,   19 -
GWXC
  239   (3,456) ,   20 -
SHS
  146   (2,473) ,   21 -
AIHS
  58   (1,496) ,   22 -
ARVA
  59   (1,497)
108.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (6,201) ,   8 -
CENT
  209   (6,209) ,   9 -
RVMS
  236   (7,236) ,   10 -
PHS
  267   (7,267) ,   11 -
DEV
  331   (5,331) ,   12 -
DNH
  359   (5,359) ,   13 -
LEG
  430   (5,430) ,   14 -
EAST
  116   (4,225) ,   15 -
SLHS
  264   (4,373) ,   16 -
CHS
  352   (4,461) ,   17 -
NGHS
  188   (3,407) ,   18 -
PVHS
  238   (3,457) ,   19 -
GWXC
  239   (3,458) ,   20 -
SHS
  146   (2,476) ,   21 -
AIHS
  58   (1,500) ,   22 -
ARVA
  59   (1,501)
109.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (6,201) ,   8 -
CENT
  209   (6,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (5,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
SLHS
  264   (4,374) ,   16 -
CHS
  352   (4,462) ,   17 -
NGHS
  188   (3,409) ,   18 -
PVHS
  238   (3,459) ,   19 -
GWXC
  239   (3,460) ,   20 -
SHS
  146   (2,479) ,   21 -
AIHS
  58   (1,504) ,   22 -
ARVA
  59   (1,505)
110.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (6,201) ,   8 -
CENT
  209   (6,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (5,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
SLHS
  264   (4,375) ,   16 -
GWXC
  349   (4,460) ,   17 -
CHS
  352   (4,463) ,   18 -
NGHS
  188   (3,411) ,   19 -
PVHS
  238   (3,461) ,   20 -
SHS
  146   (2,482) ,   21 -
AIHS
  58   (1,508) ,   22 -
ARVA
  59   (1,509)
111.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (6,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (5,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
SLHS
  264   (4,376) ,   16 -
GWXC
  349   (4,461) ,   17 -
CHS
  352   (4,464) ,   18 -
NGHS
  188   (3,413) ,   19 -
PVHS
  238   (3,463) ,   20 -
SHS
  146   (2,485) ,   21 -
AIHS
  58   (1,512) ,   22 -
ARVA
  59   (1,513)
112.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (5,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
SLHS
  264   (4,377) ,   16 -
GWXC
  349   (4,462) ,   17 -
CHS
  352   (4,465) ,   18 -
NGHS
  188   (3,415) ,   19 -
PVHS
  238   (3,465) ,   20 -
SHS
  146   (2,488) ,   21 -
AIHS
  58   (1,516) ,   22 -
ARVA
  59   (1,517)
113.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
SLHS
  264   (4,378) ,   16 -
GWXC
  349   (4,463) ,   17 -
CHS
  352   (4,466) ,   18 -
NGHS
  188   (3,417) ,   19 -
PVHS
  238   (3,467) ,   20 -
SHS
  146   (2,491) ,   21 -
AIHS
  58   (1,520) ,   22 -
ARVA
  59   (1,521)
114.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
CHS
  466   (5,466) ,   16 -
SLHS
  264   (4,379) ,   17 -
GWXC
  349   (4,464) ,   18 -
NGHS
  188   (3,419) ,   19 -
PVHS
  238   (3,469) ,   20 -
SHS
  146   (2,494) ,   21 -
AIHS
  58   (1,524) ,   22 -
ARVA
  59   (1,525)
115.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
CHS
  466   (5,466) ,   16 -
SLHS
  264   (4,380) ,   17 -
GWXC
  349   (4,465) ,   18 -
PVHS
  353   (4,469) ,   19 -
NGHS
  188   (3,421) ,   20 -
SHS
  146   (2,497) ,   21 -
AIHS
  58   (1,528) ,   22 -
ARVA
  59   (1,529)
116.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
CHS
  466   (5,466) ,   16 -
SLHS
  264   (4,381) ,   17 -
GWXC
  349   (4,466) ,   18 -
PVHS
  353   (4,470) ,   19 -
NGHS
  188   (3,423) ,   20 -
SHS
  146   (2,500) ,   21 -
ARVA
  175   (2,529) ,   22 -
AIHS
  58   (1,532)
117.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
LEG
  430   (5,430) ,   15 -
CHS
  466   (5,466) ,   16 -
SLHS
  264   (4,382) ,   17 -
NGHS
  305   (4,423) ,   18 -
GWXC
  349   (4,467) ,   19 -
PVHS
  353   (4,471) ,   20 -
SHS
  146   (2,503) ,   21 -
ARVA
  175   (2,532) ,   22 -
AIHS
  58   (1,536)
118.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (5,382) ,   15 -
LEG
  430   (5,430) ,   16 -
CHS
  466   (5,466) ,   17 -
NGHS
  305   (4,424) ,   18 -
GWXC
  349   (4,468) ,   19 -
PVHS
  353   (4,472) ,   20 -
SHS
  146   (2,506) ,   21 -
ARVA
  175   (2,535) ,   22 -
AIHS
  58   (1,540)
119.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (5,382) ,   15 -
LEG
  430   (5,430) ,   16 -
CHS
  466   (5,466) ,   17 -
NGHS
  305   (4,425) ,   18 -
GWXC
  349   (4,469) ,   19 -
PVHS
  353   (4,473) ,   20 -
SHS
  265   (3,506) ,   21 -
ARVA
  175   (2,538) ,   22 -
AIHS
  58   (1,544)
120.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (5,430) ,   16 -
CHS
  466   (5,466) ,   17 -
NGHS
  305   (4,426) ,   18 -
GWXC
  349   (4,470) ,   19 -
PVHS
  353   (4,474) ,   20 -
SHS
  265   (3,508) ,   21 -
ARVA
  175   (2,541) ,   22 -
AIHS
  58   (1,548)
121.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (5,430) ,   16 -
CHS
  466   (5,466) ,   17 -
NGHS
  305   (4,427) ,   18 -
GWXC
  349   (4,471) ,   19 -
PVHS
  353   (4,475) ,   20 -
SHS
  265   (3,510) ,   21 -
ARVA
  175   (2,544) ,   22 -
AIHS
  179   (2,548)
122.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (6,430) ,   16 -
CHS
  466   (5,466) ,   17 -
NGHS
  305   (4,428) ,   18 -
GWXC
  349   (4,472) ,   19 -
PVHS
  353   (4,476) ,   20 -
SHS
  265   (3,512) ,   21 -
ARVA
  175   (2,547) ,   22 -
AIHS
  179   (2,551)
123.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (6,430) ,   16 -
CHS
  466   (5,466) ,   17 -
NGHS
  305   (4,429) ,   18 -
GWXC
  349   (4,473) ,   19 -
PVHS
  353   (4,477) ,   20 -
SHS
  265   (3,514) ,   21 -
AIHS
  302   (3,551) ,   22 -
ARVA
  175   (2,550)
124.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
CHS
  466   (5,466) ,   17 -
NGHS
  305   (4,430) ,   18 -
GWXC
  349   (4,474) ,   19 -
PVHS
  353   (4,478) ,   20 -
SHS
  265   (3,516) ,   21 -
AIHS
  302   (3,553) ,   22 -
ARVA
  175   (2,553)
125.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
CHS
  466   (5,466) ,   17 -
NGHS
  305   (4,431) ,   18 -
GWXC
  349   (4,475) ,   19 -
PVHS
  353   (4,479) ,   20 -
SHS
  390   (4,516) ,   21 -
AIHS
  302   (3,555) ,   22 -
ARVA
  175   (2,556)
126.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (6,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (5,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
GWXC
  349   (4,476) ,   19 -
PVHS
  353   (4,480) ,   20 -
SHS
  390   (4,517) ,   21 -
AIHS
  302   (3,557) ,   22 -
ARVA
  175   (2,559)
127.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (5,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
GWXC
  349   (4,477) ,   19 -
PVHS
  353   (4,481) ,   20 -
SHS
  390   (4,518) ,   21 -
AIHS
  302   (3,559) ,   22 -
ARVA
  175   (2,562)
128.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (5,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   19 -
GWXC
  349   (4,478) ,   20 -
SHS
  390   (4,519) ,   21 -
AIHS
  302   (3,561) ,   22 -
ARVA
  175   (2,565)
129.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (5,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   19 -
GWXC
  349   (4,479) ,   20 -
SHS
  390   (4,520) ,   21 -
AIHS
  431   (4,561) ,   22 -
ARVA
  175   (2,568)
130.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (5,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   19 -
GWXC
  349   (4,480) ,   20 -
SHS
  390   (4,521) ,   21 -
AIHS
  431   (4,562) ,   22 -
ARVA
  305   (3,568)
131.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   19 -
GWXC
  349   (4,481) ,   20 -
SHS
  390   (4,522) ,   21 -
AIHS
  431   (4,563) ,   22 -
ARVA
  305   (3,570)
132.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   18 -
GWXC
  481   (5,481) ,   20 -
SHS
  390   (4,523) ,   21 -
AIHS
  431   (4,564) ,   22 -
ARVA
  305   (3,572)
133.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   18 -
GWXC
  481   (5,481) ,   20 -
AIHS
  564   (5,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,524) ,   22 -
ARVA
  305   (3,574)
134.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   18 -
GWXC
  481   (5,481) ,   20 -
AIHS
  564   (5,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,525) ,   22 -
ARVA
  439   (4,574)
135.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   18 -
GWXC
  481   (6,481) ,   20 -
AIHS
  564   (5,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,526) ,   22 -
ARVA
  439   (4,575)
136.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
AIHS
  564   (5,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,527) ,   22 -
ARVA
  439   (4,576)
137.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (5,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
AIHS
  564   (6,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,528) ,   22 -
ARVA
  439   (4,577)
138.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (6,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (6,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
AIHS
  564   (6,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,529) ,   22 -
ARVA
  439   (4,578)
139.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (5,466) ,   18 -
PVHS
  481   (6,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
AIHS
  564   (6,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,530) ,   22 -
ARVA
  439   (4,579)
140.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (6,431) ,   17 -
CHS
  466   (6,466) ,   18 -
PVHS
  481   (6,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
AIHS
  564   (6,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,531) ,   22 -
ARVA
  439   (4,580)
141.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (6,466) ,   18 -
PVHS
  481   (6,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
AIHS
  564   (6,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,532) ,   22 -
ARVA
  439   (4,581)
142.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (7,466) ,   18 -
PVHS
  481   (6,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
AIHS
  564   (6,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,533) ,   22 -
ARVA
  439   (4,582)
143.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (7,466) ,   18 -
PVHS
  481   (6,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
AIHS
  564   (7,564) ,   21 -
SHS
  390   (4,534) ,   22 -
ARVA
  439   (4,583)
144.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (7,466) ,   18 -
PVHS
  481   (6,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
SHS
  534   (5,534) ,   21 -
AIHS
  564   (7,564) ,   22 -
ARVA
  439   (4,584)
145.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (7,466) ,   18 -
PVHS
  481   (6,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
SHS
  534   (6,534) ,   21 -
AIHS
  564   (7,564) ,   22 -
ARVA
  439   (4,585)
146.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (7,466) ,   18 -
PVHS
  481   (7,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
SHS
  534   (6,534) ,   21 -
AIHS
  564   (7,564) ,   22 -
ARVA
  439   (4,586)
147.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (7,466) ,   18 -
PVHS
  481   (7,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
SHS
  534   (6,534) ,   21 -
AIHS
  564   (7,564) ,   22 -
ARVA
  586   (5,586)
148.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (7,466) ,   18 -
PVHS
  481   (7,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
SHS
  534   (7,534) ,   21 -
AIHS
  564   (7,564) ,   22 -
ARVA
  586   (5,586)
149.   1 -
FHSX
  85   (7,85) ,   2 -
AWST
  121   (7,121) ,   3 -
RCHS
  129   (7,129) ,   4 -
POMO
  135   (7,135) ,   5 -
CVHS
  139   (7,139) ,   6 -
GHS
  181   (7,181) ,   7 -
RMTN
  201   (7,201) ,   8 -
CENT
  209   (7,209) ,   9 -
EAST
  225   (5,225) ,   10 -
RVMS
  236   (7,236) ,   11 -
PHS
  267   (7,267) ,   12 -
DEV
  331   (7,331) ,   13 -
DNH
  359   (5,359) ,   14 -
SLHS
  382   (7,382) ,   15 -
LEG
  430   (7,430) ,   16 -
NGHS
  431   (7,431) ,   17 -
CHS
  466   (7,466) ,   18 -
PVHS
  481   (7,481) ,   18 -
GWXC
  481   (7,481) ,   20 -
SHS
  534   (7,534) ,   21 -
AIHS
  564   (7,564) ,   22 -
ARVA
  586   (6,586)


Scoring 1:   1 - POMO   1   (1) ,   2 - CVHS   2   (2) ,   3 - AWST   3   (3) ,   4 - RMTN   4   (4) ,   5 - GHS   5   (5) ,   6 - PHS   6   (6) ,   7 - DNH   7   (7) ,   8 - CENT   10   (10) ,   9 - FHSX   14   (14) ,   10 - RCHS   16   (16) ,   11 - EAST   26   (26) ,   12 - RVMS   32   (32) ,   13 - NGHS   37   (37) ,   14 - DEV   39   (39) ,   15 - PVHS   44   (44) ,   16 - SLHS   48   (48) ,   17 - AIHS   58   (58) ,   18 - ARVA   59   (59) ,   19 - LEG   60   (60) ,   20 - CHS   61   (61) ,   21 - SHS   68   (68) ,   22 - GWXC   74   (74)
Scoring 2:   1 - POMO   9   (8) ,   2 - GHS   14   (9) ,   3 - AWST   15   (12) ,   3 - CVHS   15   (13) ,   3 - RMTN   15   (11) ,   6 - FHSX   29   (15) ,   6 - PHS   29   (23) ,   8 - CENT   34   (24) ,   9 - RCHS   38   (22) ,   10 - EAST   54   (28) ,   11 - DNH   70   (63) ,   12 - RVMS   74   (42) ,   13 - DEV   90   (51) ,   14 - SLHS   102   (54) ,   15 - NGHS   108   (71) ,   16 - LEG   132   (72) ,   17 - PVHS   136   (92) ,   18 - SHS   146   (78) ,   19 - GWXC   155   (81) ,   20 - CHS   157   (96) ,   21 - ARVA   175   (116) ,   22 - AIHS   179   (121)
Scoring 3:   1 - POMO   29   (20) ,   2 - AWST   34   (19) ,   3 - FHSX   46   (17) ,   3 - RMTN   46   (31) ,   5 - CVHS   50   (35) ,   6 - GHS   52   (38) ,   7 - CENT   61   (27) ,   8 - RCHS   63   (25) ,   9 - EAST   83   (29) ,   10 - PHS   85   (56) ,   11 - RVMS   124   (50) ,   12 - DNH   155   (85) ,   13 - DEV   159   (69) ,   14 - SLHS   177   (75) ,   15 - NGHS   188   (80) ,   16 - LEG   222   (90) ,   17 - PVHS   238   (102) ,   18 - GWXC   239   (84) ,   19 - CHS   254   (97) ,   20 - SHS   265   (119) ,   21 - AIHS   302   (123) ,   22 - ARVA   305   (130)
Scoring 4:   1 - FHSX   64   (18) ,   2 - AWST   68   (34) ,   3 - POMO   69   (40) ,   4 - RCHS   93   (30) ,   4 - CVHS   93   (43) ,   6 - GHS   114   (62) ,   7 - EAST   116   (33) ,   8 - RMTN   119   (73) ,   9 - CENT   126   (65) ,   10 - PHS   173   (88) ,   11 - RVMS   179   (55) ,   12 - DEV   238   (79) ,   13 - DNH   254   (99) ,   14 - SLHS   264   (87) ,   15 - NGHS   305   (117) ,   16 - LEG   323   (101) ,   17 - GWXC   349   (110) ,   18 - CHS   352   (98) ,   19 - PVHS   353   (115) ,   20 - SHS   390   (125) ,   21 - AIHS   431   (129) ,   22 - ARVA   439   (134)
Scoring 5:   1 - FHSX   85   (21) ,   2 - AWST   121   (53) ,   3 - RCHS   129   (36) ,   4 - POMO   135   (66) ,   5 - CVHS   139   (46) ,   6 - GHS   181   (67) ,   7 - RMTN   201   (82) ,   8 - CENT   209   (83) ,   9 - EAST   225   (109) ,   10 - RVMS   236   (57) ,   11 - PHS   267   (94) ,   12 - DEV   331   (93) ,   13 - DNH   359   (105) ,   14 - SLHS   382   (118) ,   15 - LEG   430   (107) ,   16 - NGHS   431   (126) ,   17 - CHS   466   (114) ,   18 - PVHS   481   (128) ,   18 - GWXC   481   (132) ,   20 - SHS   534   (144) ,   21 - AIHS   564   (133) ,   22 - ARVA   586   (147)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.