Santa Clara Swiss Days 5K
Santa Clara City Park, Santa Clara, Utah
September 25, 1999

 

Mens 5K

Womens 5K