Santa Clara Swiss Days 5K
Santa Clara City Park, Santa Clara, UT
September 23, 2000

 

Mens 5K

Womens 5K