Salem Days 2001
Knoll Park, Salem, Utah
August 11, 2001

 

Womens 1 Mile
Womens 5K
Mens 1 Mile
Mens 5K