Salem Days 2002
Knoll Park, Salem, Utah
August 10, 2002

 

Mens 5K
Mens 1 Mile
Womens 5K
Womens 1 Mile