Santa Clara Swiss Days 5K
Santa Clara City Park, Santa Clara, UT
September 25, 2004

 

Men's 5K
Women's 5K

 

Home