2014 ROYAL RUN - XC Inv.
Roy High School
Roy, UT
September 26, 2014


1.   1 -
VIEW
  1   (1,15)
2.   1 -
VIEW
  1   (1,19) ,   2 -
CRNC
  2   (1,20)
3.   1 -
VIEW
  1   (1,23) ,   2 -
CRNC
  2   (1,24) ,   3 -
BOXE
  3   (1,25)
4.   1 -
VIEW
  1   (1,27) ,   2 -
CRNC
  2   (1,28) ,   3 -
BOXE
  3   (1,29) ,   4 -
EVAN
  4   (1,30)
5.   1 -
VIEW
  1   (1,31) ,   2 -
CRNC
  2   (1,32) ,   3 -
BOXE
  3   (1,33) ,   4 -
EVAN
  4   (1,34) ,   5 -
JORD
  5   (1,35)
6.   1 -
VIEW
  7   (2,31) ,   2 -
CRNC
  2   (1,36) ,   3 -
BOXE
  3   (1,37) ,   4 -
EVAN
  4   (1,38) ,   5 -
JORD
  5   (1,39)
7.   1 -
VIEW
  7   (2,34) ,   2 -
CRNC
  2   (1,40) ,   3 -
BOXE
  3   (1,41) ,   4 -
EVAN
  4   (1,42) ,   5 -
JORD
  5   (1,43) ,   6 -
SYRC
  7   (1,45)
8.   1 -
VIEW
  7   (2,37) ,   2 -
SYRC
  15   (2,45) ,   3 -
CRNC
  2   (1,44) ,   4 -
BOXE
  3   (1,45) ,   5 -
EVAN
  4   (1,46) ,   6 -
JORD
  5   (1,47)
9.   1 -
VIEW
  7   (2,40) ,   2 -
EVAN
  13   (2,46) ,   3 -
SYRC
  15   (2,48) ,   4 -
CRNC
  2   (1,48) ,   5 -
BOXE
  3   (1,49) ,   6 -
JORD
  5   (1,51)
10.   1 -
VIEW
  7   (2,43) ,   2 -
EVAN
  13   (2,49) ,   3 -
SYRC
  15   (2,51) ,   4 -
CRNC
  2   (1,52) ,   5 -
BOXE
  3   (1,53) ,   6 -
JORD
  5   (1,55) ,   7 -
BEAR
  10   (1,60)
11.   1 -
SYRC
  26   (3,51) ,   2 -
VIEW
  7   (2,46) ,   3 -
EVAN
  13   (2,52) ,   4 -
CRNC
  2   (1,56) ,   5 -
BOXE
  3   (1,57) ,   6 -
JORD
  5   (1,59) ,   7 -
BEAR
  10   (1,64)
12.   1 -
SYRC
  26   (3,53) ,   2 -
VIEW
  7   (2,49) ,   3 -
EVAN
  13   (2,55) ,   4 -
CRNC
  2   (1,60) ,   5 -
BOXE
  3   (1,61) ,   6 -
JORD
  5   (1,63) ,   7 -
BEAR
  10   (1,68) ,   8 -
CLRF
  12   (1,70)
13.   1 -
SYRC
  26   (3,55) ,   2 -
VIEW
  7   (2,52) ,   3 -
EVAN
  13   (2,58) ,   4 -
CRNC
  2   (1,64) ,   5 -
BOXE
  3   (1,65) ,   6 -
JORD
  5   (1,67) ,   7 -
BEAR
  10   (1,72) ,   8 -
CLRF
  12   (1,74) ,   9 -
NORT
  13   (1,75)
14.   1 -
SYRC
  26   (3,57) ,   2 -
VIEW
  7   (2,55) ,   3 -
EVAN
  13   (2,61) ,   4 -
CRNC
  2   (1,68) ,   5 -
BOXE
  3   (1,69) ,   6 -
JORD
  5   (1,71) ,   7 -
BEAR
  10   (1,76) ,   8 -
CLRF
  12   (1,78) ,   9 -
NORT
  13   (1,79) ,   10 -
WEJO
  14   (1,80)
15.   1 -
SYRC
  26   (3,59) ,   2 -
VIEW
  7   (2,58) ,   3 -
EVAN
  13   (2,64) ,   4 -
CRNC
  17   (2,68) ,   5 -
BOXE
  3   (1,73) ,   6 -
JORD
  5   (1,75) ,   7 -
BEAR
  10   (1,80) ,   8 -
CLRF
  12   (1,82) ,   9 -
NORT
  13   (1,83) ,   10 -
WEJO
  14   (1,84)
16.   1 -
SYRC
  26   (3,61) ,   2 -
VIEW
  7   (2,61) ,   3 -
EVAN
  13   (2,67) ,   4 -
CRNC
  17   (2,71) ,   5 -
JORD
  21   (2,75) ,   6 -
BOXE
  3   (1,77) ,   7 -
BEAR
  10   (1,84) ,   8 -
CLRF
  12   (1,86) ,   9 -
NORT
  13   (1,87) ,   10 -
WEJO
  14   (1,88)
17.   1 -
SYRC
  26   (3,63) ,   2 -
VIEW
  7   (2,64) ,   3 -
EVAN
  13   (2,70) ,   4 -
CRNC
  17   (2,74) ,   5 -
JORD
  21   (2,78) ,   6 -
CLRF
  29   (2,86) ,   7 -
BOXE
  3   (1,81) ,   8 -
BEAR
  10   (1,88) ,   9 -
NORT
  13   (1,91) ,   10 -
WEJO
  14   (1,92)
18.   1 -
SYRC
  26   (3,65) ,   2 -
CLRF
  47   (3,86) ,   3 -
VIEW
  7   (2,67) ,   4 -
EVAN
  13   (2,73) ,   5 -
CRNC
  17   (2,77) ,   6 -
JORD
  21   (2,81) ,   7 -
BOXE
  3   (1,85) ,   8 -
BEAR
  10   (1,92) ,   9 -
NORT
  13   (1,95) ,   10 -
WEJO
  14   (1,96)
19.   1 -
SYRC
  26   (3,67) ,   2 -
CRNC
  36   (3,77) ,   3 -
CLRF
  47   (3,88) ,   4 -
VIEW
  7   (2,70) ,   5 -
EVAN
  13   (2,76) ,   6 -
JORD
  21   (2,84) ,   7 -
BOXE
  3   (1,89) ,   8 -
BEAR
  10   (1,96) ,   9 -
NORT
  13   (1,99) ,   10 -
WEJO
  14   (1,100)
20.   1 -
CRNC
  56   (4,77) ,   2 -
SYRC
  26   (3,69) ,   3 -
CLRF
  47   (3,90) ,   4 -
VIEW
  7   (2,73) ,   5 -
EVAN
  13   (2,79) ,   6 -
JORD
  21   (2,87) ,   7 -
BOXE
  3   (1,93) ,   8 -
BEAR
  10   (1,100) ,   9 -
NORT
  13   (1,103) ,   10 -
WEJO
  14   (1,104)
21.   1 -
SYRC
  47   (4,69) ,   2 -
CRNC
  56   (4,78) ,   3 -
CLRF
  47   (3,92) ,   4 -
VIEW
  7   (2,76) ,   5 -
EVAN
  13   (2,82) ,   6 -
JORD
  21   (2,90) ,   7 -
BOXE
  3   (1,97) ,   8 -
BEAR
  10   (1,104) ,   9 -
NORT
  13   (1,107) ,   10 -
WEJO
  14   (1,108)
22.   1 -
SYRC
  47   (4,70) ,   2 -
CRNC
  56   (4,79) ,   3 -
CLRF
  69   (4,92) ,   4 -
VIEW
  7   (2,79) ,   5 -
EVAN
  13   (2,85) ,   6 -
JORD
  21   (2,93) ,   7 -
BOXE
  3   (1,101) ,   8 -
BEAR
  10   (1,108) ,   9 -
NORT
  13   (1,111) ,   10 -
WEJO
  14   (1,112)
23.   1 -
CLRF
  92   (5,92) ,   2 -
SYRC
  47   (4,71) ,   3 -
CRNC
  56   (4,80) ,   4 -
VIEW
  7   (2,82) ,   5 -
EVAN
  13   (2,88) ,   6 -
JORD
  21   (2,96) ,   7 -
BOXE
  3   (1,105) ,   8 -
BEAR
  10   (1,112) ,   9 -
NORT
  13   (1,115) ,   10 -
WEJO
  14   (1,116)
24.   1 -
CLRF
  92   (5,92) ,   2 -
SYRC
  47   (4,72) ,   3 -
CRNC
  56   (4,81) ,   4 -
VIEW
  7   (2,85) ,   5 -
EVAN
  13   (2,91) ,   6 -
JORD
  21   (2,99) ,   7 -
BEAR
  34   (2,112) ,   8 -
BOXE
  3   (1,109) ,   9 -
NORT
  13   (1,119) ,   10 -
WEJO
  14   (1,120)
25.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,82) ,   4 -
VIEW
  7   (2,88) ,   5 -
EVAN
  13   (2,94) ,   6 -
JORD
  21   (2,102) ,   7 -
BEAR
  34   (2,115) ,   8 -
BOXE
  3   (1,113) ,   9 -
NORT
  13   (1,123) ,   10 -
WEJO
  14   (1,124)
26.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,83) ,   4 -
VIEW
  7   (2,91) ,   5 -
EVAN
  13   (2,97) ,   6 -
JORD
  21   (2,105) ,   7 -
BEAR
  34   (2,118) ,   8 -
BOXE
  3   (1,117) ,   9 -
NORT
  13   (1,127) ,   10 -
WEJO
  14   (1,128) ,   11 -
MURY
  26   (1,140)
27.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,84) ,   4 -
BEAR
  61   (3,118) ,   5 -
VIEW
  7   (2,94) ,   6 -
EVAN
  13   (2,100) ,   7 -
JORD
  21   (2,108) ,   8 -
BOXE
  3   (1,121) ,   9 -
NORT
  13   (1,131) ,   10 -
WEJO
  14   (1,132) ,   11 -
MURY
  26   (1,144)
28.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,85) ,   4 -
EVAN
  41   (3,100) ,   5 -
BEAR
  61   (3,120) ,   6 -
VIEW
  7   (2,97) ,   7 -
JORD
  21   (2,111) ,   8 -
BOXE
  3   (1,125) ,   9 -
NORT
  13   (1,135) ,   10 -
WEJO
  14   (1,136) ,   11 -
MURY
  26   (1,148)
29.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,86) ,   4 -
EVAN
  70   (4,100) ,   5 -
BEAR
  61   (3,122) ,   6 -
VIEW
  7   (2,100) ,   7 -
JORD
  21   (2,114) ,   8 -
BOXE
  3   (1,129) ,   9 -
NORT
  13   (1,139) ,   10 -
WEJO
  14   (1,140) ,   11 -
MURY
  26   (1,152)
30.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,87) ,   4 -
EVAN
  70   (4,101) ,   5 -
BEAR
  61   (3,124) ,   6 -
VIEW
  7   (2,103) ,   7 -
JORD
  21   (2,117) ,   8 -
MURY
  56   (2,152) ,   9 -
BOXE
  3   (1,133) ,   10 -
NORT
  13   (1,143) ,   11 -
WEJO
  14   (1,144)
31.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,88) ,   4 -
EVAN
  70   (4,102) ,   5 -
BEAR
  61   (3,126) ,   6 -
VIEW
  7   (2,106) ,   7 -
JORD
  21   (2,120) ,   8 -
WEJO
  45   (2,144) ,   9 -
MURY
  56   (2,155) ,   10 -
BOXE
  3   (1,137) ,   11 -
NORT
  13   (1,147)
32.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,89) ,   4 -
EVAN
  70   (4,103) ,   5 -
BEAR
  93   (4,126) ,   6 -
VIEW
  7   (2,109) ,   7 -
JORD
  21   (2,123) ,   8 -
WEJO
  45   (2,147) ,   9 -
MURY
  56   (2,158) ,   10 -
BOXE
  3   (1,141) ,   11 -
NORT
  13   (1,151)
33.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,90) ,   4 -
EVAN
  70   (4,104) ,   5 -
BEAR
  93   (4,127) ,   6 -
VIEW
  40   (3,109) ,   7 -
JORD
  21   (2,126) ,   8 -
WEJO
  45   (2,150) ,   9 -
MURY
  56   (2,161) ,   10 -
BOXE
  3   (1,145) ,   11 -
NORT
  13   (1,155)
34.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,91) ,   4 -
EVAN
  70   (4,105) ,   5 -
BEAR
  93   (4,128) ,   6 -
VIEW
  40   (3,111) ,   7 -
JORD
  21   (2,129) ,   8 -
BOXE
  37   (2,145) ,   9 -
WEJO
  45   (2,153) ,   10 -
MURY
  56   (2,164) ,   11 -
NORT
  13   (1,159)
35.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  56   (4,92) ,   4 -
EVAN
  70   (4,106) ,   5 -
BEAR
  93   (4,129) ,   6 -
VIEW
  40   (3,113) ,   7 -
BOXE
  72   (3,145) ,   8 -
JORD
  21   (2,132) ,   9 -
WEJO
  45   (2,156) ,   10 -
MURY
  56   (2,167) ,   11 -
NORT
  13   (1,163)
36.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
EVAN
  106   (5,106) ,   4 -
CRNC
  56   (4,93) ,   5 -
BEAR
  93   (4,130) ,   6 -
VIEW
  40   (3,115) ,   7 -
BOXE
  72   (3,147) ,   8 -
JORD
  21   (2,135) ,   9 -
WEJO
  45   (2,159) ,   10 -
MURY
  56   (2,170) ,   11 -
NORT
  13   (1,167)
37.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (5,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  93   (4,131) ,   6 -
VIEW
  40   (3,117) ,   7 -
BOXE
  72   (3,149) ,   8 -
JORD
  21   (2,138) ,   9 -
WEJO
  45   (2,162) ,   10 -
MURY
  56   (2,173) ,   11 -
NORT
  13   (1,171)
38.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (6,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  93   (4,132) ,   6 -
VIEW
  40   (3,119) ,   7 -
BOXE
  72   (3,151) ,   8 -
JORD
  21   (2,141) ,   9 -
WEJO
  45   (2,165) ,   10 -
MURY
  56   (2,176) ,   11 -
NORT
  13   (1,175)
39.   1 -
SYRC
  72   (5,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (6,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
VIEW
  40   (3,121) ,   7 -
BOXE
  72   (3,153) ,   8 -
JORD
  21   (2,144) ,   9 -
WEJO
  45   (2,168) ,   10 -
MURY
  56   (2,179) ,   11 -
NORT
  13   (1,179)
40.   1 -
SYRC
  72   (6,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (6,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
VIEW
  40   (3,123) ,   7 -
BOXE
  72   (3,155) ,   8 -
JORD
  21   (2,147) ,   9 -
WEJO
  45   (2,171) ,   10 -
MURY
  56   (2,182) ,   11 -
NORT
  13   (1,183)
41.   1 -
SYRC
  72   (6,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (6,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
VIEW
  40   (3,125) ,   7 -
JORD
  62   (3,147) ,   8 -
BOXE
  72   (3,157) ,   9 -
WEJO
  45   (2,174) ,   10 -
MURY
  56   (2,185) ,   11 -
NORT
  13   (1,187)
42.   1 -
SYRC
  72   (6,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (6,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
BOXE
  114   (4,157) ,   7 -
VIEW
  40   (3,127) ,   8 -
JORD
  62   (3,149) ,   9 -
WEJO
  45   (2,177) ,   10 -
MURY
  56   (2,188) ,   11 -
NORT
  13   (1,191)
43.   1 -
SYRC
  72   (6,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (6,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
BOXE
  114   (4,158) ,   7 -
VIEW
  40   (3,129) ,   8 -
JORD
  62   (3,151) ,   9 -
WEJO
  88   (3,177) ,   10 -
MURY
  56   (2,191) ,   11 -
NORT
  13   (1,195)
44.   1 -
SYRC
  72   (6,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
BOXE
  114   (4,159) ,   7 -
VIEW
  40   (3,131) ,   8 -
JORD
  62   (3,153) ,   9 -
WEJO
  88   (3,179) ,   10 -
MURY
  56   (2,194) ,   11 -
NORT
  13   (1,199)
45.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
BOXE
  114   (4,160) ,   7 -
VIEW
  40   (3,133) ,   8 -
JORD
  62   (3,155) ,   9 -
WEJO
  88   (3,181) ,   10 -
MURY
  56   (2,197) ,   11 -
NORT
  13   (1,203)
46.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (5,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
BOXE
  114   (4,161) ,   7 -
VIEW
  40   (3,135) ,   8 -
JORD
  62   (3,157) ,   9 -
WEJO
  88   (3,183) ,   10 -
MURY
  56   (2,200) ,   11 -
NORT
  59   (2,203)
47.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (5,132) ,   6 -
BOXE
  114   (4,162) ,   7 -
VIEW
  40   (3,137) ,   8 -
JORD
  62   (3,159) ,   9 -
WEJO
  88   (3,185) ,   10 -
MURY
  56   (2,203) ,   11 -
NORT
  59   (2,206)
48.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (6,132) ,   6 -
BOXE
  114   (4,163) ,   7 -
VIEW
  40   (3,139) ,   8 -
JORD
  62   (3,161) ,   9 -
WEJO
  88   (3,187) ,   10 -
MURY
  56   (2,206) ,   11 -
NORT
  59   (2,209)
49.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (6,132) ,   6 -
JORD
  111   (4,161) ,   7 -
BOXE
  114   (4,164) ,   8 -
VIEW
  40   (3,141) ,   9 -
WEJO
  88   (3,189) ,   10 -
MURY
  56   (2,209) ,   11 -
NORT
  59   (2,212)
50.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (6,132) ,   6 -
JORD
  161   (5,161) ,   7 -
BOXE
  114   (4,165) ,   8 -
VIEW
  40   (3,143) ,   9 -
WEJO
  88   (3,191) ,   10 -
MURY
  56   (2,212) ,   11 -
NORT
  59   (2,215)
51.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
JORD
  161   (5,161) ,   7 -
BOXE
  114   (4,166) ,   8 -
VIEW
  40   (3,145) ,   9 -
WEJO
  88   (3,193) ,   10 -
MURY
  56   (2,215) ,   11 -
NORT
  59   (2,218)
52.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
JORD
  161   (5,161) ,   7 -
VIEW
  92   (4,145) ,   8 -
BOXE
  114   (4,167) ,   9 -
WEJO
  88   (3,195) ,   10 -
MURY
  56   (2,218) ,   11 -
NORT
  59   (2,221)
53.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
JORD
  161   (5,161) ,   7 -
VIEW
  92   (4,146) ,   8 -
BOXE
  114   (4,168) ,   9 -
WEJO
  88   (3,197) ,   10 -
MURY
  109   (3,218) ,   11 -
NORT
  59   (2,224)
54.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
JORD
  161   (5,161) ,   7 -
VIEW
  92   (4,147) ,   8 -
BOXE
  114   (4,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,197) ,   10 -
MURY
  109   (3,220) ,   11 -
NORT
  59   (2,227)
55.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
JORD
  161   (5,161) ,   7 -
BOXE
  169   (5,169) ,   8 -
VIEW
  92   (4,148) ,   9 -
WEJO
  142   (4,198) ,   10 -
MURY
  109   (3,222) ,   11 -
NORT
  59   (2,230)
56.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (5,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (5,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,199) ,   10 -
MURY
  109   (3,224) ,   11 -
NORT
  59   (2,233)
57.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (6,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (5,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,200) ,   10 -
MURY
  109   (3,226) ,   11 -
NORT
  59   (2,236)
58.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (6,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (5,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,201) ,   10 -
MURY
  167   (4,226) ,   11 -
NORT
  59   (2,239)
59.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (6,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (5,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,202) ,   10 -
MURY
  167   (4,227) ,   11 -
NORT
  118   (3,239)
60.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (6,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (5,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,203) ,   10 -
MURY
  167   (4,228) ,   11 -
NORT
  118   (3,241)
61.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (5,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,204) ,   10 -
MURY
  167   (4,229) ,   11 -
NORT
  118   (3,243)
62.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (5,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,205) ,   10 -
MURY
  167   (4,230) ,   11 -
NORT
  118   (3,245) ,   12 -
LAYT
  62   (1,320)
63.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (5,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,206) ,   10 -
MURY
  167   (4,231) ,   11 -
NORT
  118   (3,247) ,   12 -
LAYT
  125   (2,320)
64.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (6,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,207) ,   10 -
MURY
  167   (4,232) ,   11 -
NORT
  118   (3,249) ,   12 -
LAYT
  125   (2,323)
65.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (6,148) ,   7 -
JORD
  161   (5,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,208) ,   10 -
MURY
  167   (4,233) ,   11 -
NORT
  118   (3,251) ,   12 -
LAYT
  190   (3,323)
66.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (6,148) ,   7 -
JORD
  161   (6,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,209) ,   10 -
MURY
  167   (4,234) ,   11 -
NORT
  118   (3,253) ,   12 -
LAYT
  190   (3,325)
67.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (6,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,210) ,   10 -
MURY
  167   (4,235) ,   11 -
NORT
  118   (3,255) ,   12 -
LAYT
  190   (3,327)
68.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (6,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  142   (4,211) ,   10 -
MURY
  167   (4,236) ,   11 -
LAYT
  258   (4,327) ,   12 -
NORT
  118   (3,257)
69.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (6,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
MURY
  236   (5,236) ,   10 -
WEJO
  142   (4,212) ,   11 -
LAYT
  258   (4,328) ,   12 -
NORT
  118   (3,259)
70.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (6,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (5,212) ,   10 -
MURY
  236   (5,236) ,   11 -
LAYT
  258   (4,329) ,   12 -
NORT
  118   (3,261)
71.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (5,212) ,   10 -
MURY
  236   (5,236) ,   11 -
LAYT
  258   (4,330) ,   12 -
NORT
  118   (3,263)
72.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (5,212) ,   10 -
MURY
  236   (5,236) ,   11 -
LAYT
  330   (5,330) ,   12 -
NORT
  118   (3,265)
73.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (5,212) ,   10 -
MURY
  236   (6,236) ,   11 -
LAYT
  330   (5,330) ,   12 -
NORT
  118   (3,267)
74.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (5,212) ,   10 -
MURY
  236   (6,236) ,   11 -
LAYT
  330   (6,330) ,   12 -
NORT
  118   (3,269)
75.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (6,212) ,   10 -
MURY
  236   (6,236) ,   11 -
LAYT
  330   (6,330) ,   12 -
NORT
  118   (3,271)
76.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (6,212) ,   10 -
MURY
  236   (6,236) ,   11 -
LAYT
  330   (6,330) ,   12 -
NORT
  194   (4,271)
77.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (6,212) ,   10 -
MURY
  236   (7,236) ,   11 -
LAYT
  330   (6,330) ,   12 -
NORT
  194   (4,272)
78.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (6,212) ,   10 -
MURY
  236   (7,236) ,   11 -
LAYT
  330   (7,330) ,   12 -
NORT
  194   (4,273)
79.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (7,212) ,   10 -
MURY
  236   (7,236) ,   11 -
LAYT
  330   (7,330) ,   12 -
NORT
  194   (4,274)
80.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (7,212) ,   10 -
MURY
  236   (7,236) ,   11 -
NORT
  274   (5,274) ,   12 -
LAYT
  330   (7,330)
81.   1 -
SYRC
  72   (7,72) ,   2 -
CLRF
  92   (7,92) ,   3 -
CRNC
  93   (7,93) ,   4 -
EVAN
  106   (7,106) ,   5 -
BEAR
  132   (7,132) ,   6 -
VIEW
  148   (7,148) ,   7 -
JORD
  161   (7,161) ,   8 -
BOXE
  169   (5,169) ,   9 -
WEJO
  212   (7,212) ,   10 -
MURY
  236   (7,236) ,   11 -
NORT
  274   (6,274) ,   12 -
LAYT
  330   (7,330)


Scoring 1:   1 - VIEW   1   (1) ,   2 - CRNC   2   (2) ,   3 - BOXE   3   (3) ,   4 - EVAN   4   (4) ,   5 - JORD   5   (5) ,   6 - SYRC   7   (7) ,   7 - BEAR   10   (10) ,   8 - CLRF   12   (12) ,   9 - NORT   13   (13) ,   10 - WEJO   14   (14) ,   11 - MURY   26   (26) ,   12 - LAYT   62   (62)
Scoring 2:   1 - VIEW   7   (6) ,   2 - EVAN   13   (9) ,   3 - SYRC   15   (8) ,   4 - CRNC   17   (15) ,   5 - JORD   21   (16) ,   6 - CLRF   29   (17) ,   7 - BEAR   34   (24) ,   8 - BOXE   37   (34) ,   9 - WEJO   45   (31) ,   10 - MURY   56   (30) ,   11 - NORT   59   (46) ,   12 - LAYT   125   (63)
Scoring 3:   1 - SYRC   26   (11) ,   2 - CRNC   36   (19) ,   3 - VIEW   40   (33) ,   4 - EVAN   41   (28) ,   5 - CLRF   47   (18) ,   6 - BEAR   61   (27) ,   7 - JORD   62   (41) ,   8 - BOXE   72   (35) ,   9 - WEJO   88   (43) ,   10 - MURY   109   (53) ,   11 - NORT   118   (59) ,   12 - LAYT   190   (65)
Scoring 4:   1 - SYRC   47   (21) ,   2 - CRNC   56   (20) ,   3 - CLRF   69   (22) ,   4 - EVAN   70   (29) ,   5 - VIEW   92   (52) ,   6 - BEAR   93   (32) ,   7 - JORD   111   (49) ,   8 - BOXE   114   (42) ,   9 - WEJO   142   (54) ,   10 - MURY   167   (58) ,   11 - NORT   194   (76) ,   12 - LAYT   258   (68)
Scoring 5:   1 - SYRC   72   (25) ,   2 - CLRF   92   (23) ,   3 - CRNC   93   (37) ,   4 - EVAN   106   (36) ,   5 - BEAR   132   (39) ,   6 - VIEW   148   (56) ,   7 - JORD   161   (50) ,   8 - BOXE   169   (55) ,   9 - WEJO   212   (70) ,   10 - MURY   236   (69) ,   11 - NORT   274   (80) ,   12 - LAYT   330   (72)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.