2014 Utah UHSAA State X/C Champ
Sugarhouse Park
Salt Lake City, UT
October 22, 2014


1.   1 -
HRMN
  1   (1,15)
2.   1 -
HRMN
  1   (1,19) ,   2 -
DAVS
  2   (1,20)
3.   1 -
DAVS
  5   (2,20) ,   2 -
HRMN
  1   (1,23)
4.   1 -
DAVS
  5   (2,23) ,   2 -
HRMN
  1   (1,27) ,   3 -
WEBR
  4   (1,30)
5.   1 -
DAVS
  5   (2,26) ,   2 -
HRMN
  1   (1,31) ,   3 -
WEBR
  4   (1,34) ,   4 -
JORD
  5   (1,35)
6.   1 -
DAVS
  5   (2,29) ,   2 -
HRMN
  1   (1,35) ,   3 -
WEBR
  4   (1,38) ,   4 -
JORD
  5   (1,39) ,   5 -
AMFK
  6   (1,40)
7.   1 -
DAVS
  5   (2,32) ,   2 -
AMFK
  13   (2,40) ,   3 -
HRMN
  1   (1,39) ,   4 -
WEBR
  4   (1,42) ,   5 -
JORD
  5   (1,43)
8.   1 -
DAVS
  5   (2,35) ,   2 -
WEBR
  12   (2,42) ,   3 -
AMFK
  13   (2,43) ,   4 -
HRMN
  1   (1,43) ,   5 -
JORD
  5   (1,47)
9.   1 -
AMFK
  22   (3,43) ,   2 -
DAVS
  5   (2,38) ,   3 -
WEBR
  12   (2,45) ,   4 -
HRMN
  1   (1,47) ,   5 -
JORD
  5   (1,51)
10.   1 -
AMFK
  32   (4,43) ,   2 -
DAVS
  5   (2,41) ,   3 -
WEBR
  12   (2,48) ,   4 -
HRMN
  1   (1,51) ,   5 -
JORD
  5   (1,55)
11.   1 -
AMFK
  32   (4,44) ,   2 -
DAVS
  5   (2,44) ,   3 -
WEBR
  12   (2,51) ,   4 -
HRMN
  1   (1,55) ,   5 -
JORD
  5   (1,59) ,   6 -
LEHI
  11   (1,65)
12.   1 -
AMFK
  32   (4,45) ,   2 -
DAVS
  5   (2,47) ,   3 -
WEBR
  12   (2,54) ,   4 -
HRMN
  1   (1,59) ,   5 -
JORD
  5   (1,63) ,   6 -
LEHI
  11   (1,69) ,   7 -
BING
  12   (1,70)
13.   1 -
AMFK
  32   (4,46) ,   2 -
DAVS
  5   (2,50) ,   3 -
WEBR
  12   (2,57) ,   4 -
HRMN
  1   (1,63) ,   5 -
JORD
  5   (1,67) ,   6 -
LEHI
  11   (1,73) ,   7 -
BING
  12   (1,74) ,   8 -
LNPK
  13   (1,75)
14.   1 -
AMFK
  46   (5,46) ,   2 -
DAVS
  5   (2,53) ,   3 -
WEBR
  12   (2,60) ,   4 -
HRMN
  1   (1,67) ,   5 -
JORD
  5   (1,71) ,   6 -
LEHI
  11   (1,77) ,   7 -
BING
  12   (1,78) ,   8 -
LNPK
  13   (1,79)
15.   1 -
AMFK
  46   (6,46) ,   2 -
DAVS
  5   (2,56) ,   3 -
WEBR
  12   (2,63) ,   4 -
HRMN
  1   (1,71) ,   5 -
JORD
  5   (1,75) ,   6 -
LEHI
  11   (1,81) ,   7 -
BING
  12   (1,82) ,   8 -
LNPK
  13   (1,83)
16.   1 -
AMFK
  46   (6,46) ,   2 -
DAVS
  21   (3,56) ,   3 -
WEBR
  12   (2,66) ,   4 -
HRMN
  1   (1,75) ,   5 -
JORD
  5   (1,79) ,   6 -
LEHI
  11   (1,85) ,   7 -
BING
  12   (1,86) ,   8 -
LNPK
  13   (1,87)
17.   1 -
AMFK
  46   (6,46) ,   2 -
DAVS
  38   (4,56) ,   3 -
WEBR
  12   (2,69) ,   4 -
HRMN
  1   (1,79) ,   5 -
JORD
  5   (1,83) ,   6 -
LEHI
  11   (1,89) ,   7 -
BING
  12   (1,90) ,   8 -
LNPK
  13   (1,91)
18.   1 -
AMFK
  46   (6,46) ,   2 -
DAVS
  38   (4,57) ,   3 -
WEBR
  12   (2,72) ,   4 -
LEHI
  29   (2,89) ,   5 -
HRMN
  1   (1,83) ,   6 -
JORD
  5   (1,87) ,   7 -
BING
  12   (1,94) ,   8 -
LNPK
  13   (1,95)
19.   1 -
AMFK
  46   (6,46) ,   2 -
DAVS
  38   (4,58) ,   3 -
WEBR
  12   (2,75) ,   4 -
JORD
  24   (2,87) ,   5 -
LEHI
  29   (2,92) ,   6 -
HRMN
  1   (1,87) ,   7 -
BING
  12   (1,98) ,   8 -
LNPK
  13   (1,99)
20.   1 -
AMFK
  46   (6,46) ,   2 -
DAVS
  58   (5,58) ,   3 -
WEBR
  12   (2,78) ,   4 -
JORD
  24   (2,90) ,   5 -
LEHI
  29   (2,95) ,   6 -
HRMN
  1   (1,91) ,   7 -
BING
  12   (1,102) ,   8 -
LNPK
  13   (1,103)
21.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (5,58) ,   3 -
WEBR
  12   (2,81) ,   4 -
JORD
  24   (2,93) ,   5 -
LEHI
  29   (2,98) ,   6 -
HRMN
  1   (1,95) ,   7 -
BING
  12   (1,106) ,   8 -
LNPK
  13   (1,107)
22.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
WEBR
  12   (2,84) ,   4 -
JORD
  24   (2,96) ,   5 -
LEHI
  29   (2,101) ,   6 -
HRMN
  1   (1,99) ,   7 -
BING
  12   (1,110) ,   8 -
LNPK
  13   (1,111)
23.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
WEBR
  12   (2,87) ,   4 -
JORD
  24   (2,99) ,   5 -
LEHI
  29   (2,104) ,   6 -
LNPK
  36   (2,111) ,   7 -
HRMN
  1   (1,103) ,   8 -
BING
  12   (1,114)
24.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
WEBR
  12   (2,90) ,   4 -
JORD
  24   (2,102) ,   5 -
LEHI
  29   (2,107) ,   6 -
LNPK
  36   (2,114) ,   7 -
HRMN
  1   (1,107) ,   8 -
BING
  12   (1,118) ,   9 -
FREM
  24   (1,130)
25.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
WEBR
  12   (2,93) ,   4 -
JORD
  24   (2,105) ,   5 -
HRMN
  26   (2,107) ,   6 -
LEHI
  29   (2,110) ,   7 -
LNPK
  36   (2,117) ,   8 -
BING
  12   (1,122) ,   9 -
FREM
  24   (1,134)
26.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
WEBR
  12   (2,96) ,   4 -
JORD
  24   (2,108) ,   5 -
HRMN
  26   (2,110) ,   6 -
LEHI
  29   (2,113) ,   7 -
LNPK
  36   (2,120) ,   8 -
BING
  12   (1,126) ,   9 -
FREM
  24   (1,138) ,   10 -
WEST
  26   (1,140)
27.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  51   (3,108) ,   4 -
WEBR
  12   (2,99) ,   5 -
HRMN
  26   (2,113) ,   6 -
LEHI
  29   (2,116) ,   7 -
LNPK
  36   (2,123) ,   8 -
BING
  12   (1,130) ,   9 -
FREM
  24   (1,142) ,   10 -
WEST
  26   (1,144)
28.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  51   (3,110) ,   4 -
WEBR
  12   (2,102) ,   5 -
HRMN
  26   (2,116) ,   6 -
LEHI
  29   (2,119) ,   7 -
LNPK
  36   (2,126) ,   8 -
BING
  40   (2,130) ,   9 -
FREM
  24   (1,146) ,   10 -
WEST
  26   (1,148)
29.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  51   (3,112) ,   4 -
HRMN
  55   (3,116) ,   5 -
WEBR
  12   (2,105) ,   6 -
LEHI
  29   (2,122) ,   7 -
LNPK
  36   (2,129) ,   8 -
BING
  40   (2,133) ,   9 -
FREM
  24   (1,150) ,   10 -
WEST
  26   (1,152)
30.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  51   (3,114) ,   4 -
HRMN
  55   (3,118) ,   5 -
WEBR
  12   (2,108) ,   6 -
LEHI
  29   (2,125) ,   7 -
LNPK
  36   (2,132) ,   8 -
BING
  40   (2,136) ,   9 -
FREM
  54   (2,150) ,   10 -
WEST
  26   (1,156)
31.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  51   (3,116) ,   4 -
HRMN
  55   (3,120) ,   5 -
WEBR
  12   (2,111) ,   6 -
LEHI
  29   (2,128) ,   7 -
LNPK
  36   (2,135) ,   8 -
BING
  40   (2,139) ,   9 -
FREM
  54   (2,153) ,   10 -
WEST
  26   (1,160) ,   11 -
CPRH
  31   (1,165)
32.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  83   (4,116) ,   4 -
HRMN
  55   (3,122) ,   5 -
WEBR
  12   (2,114) ,   6 -
LEHI
  29   (2,131) ,   7 -
LNPK
  36   (2,138) ,   8 -
BING
  40   (2,142) ,   9 -
FREM
  54   (2,156) ,   10 -
WEST
  26   (1,164) ,   11 -
CPRH
  31   (1,169)
33.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  83   (4,117) ,   4 -
HRMN
  55   (3,124) ,   5 -
FREM
  87   (3,156) ,   6 -
WEBR
  12   (2,117) ,   7 -
LEHI
  29   (2,134) ,   8 -
LNPK
  36   (2,141) ,   9 -
BING
  40   (2,145) ,   10 -
WEST
  26   (1,168) ,   11 -
CPRH
  31   (1,173)
34.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  83   (4,118) ,   4 -
HRMN
  55   (3,126) ,   5 -
LEHI
  63   (3,134) ,   6 -
FREM
  87   (3,158) ,   7 -
WEBR
  12   (2,120) ,   8 -
LNPK
  36   (2,144) ,   9 -
BING
  40   (2,148) ,   10 -
WEST
  26   (1,172) ,   11 -
CPRH
  31   (1,177)
35.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  83   (4,119) ,   4 -
HRMN
  90   (4,126) ,   5 -
LEHI
  63   (3,136) ,   6 -
FREM
  87   (3,160) ,   7 -
WEBR
  12   (2,123) ,   8 -
LNPK
  36   (2,147) ,   9 -
BING
  40   (2,151) ,   10 -
WEST
  26   (1,176) ,   11 -
CPRH
  31   (1,181)
36.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (6,58) ,   3 -
JORD
  83   (4,120) ,   4 -
HRMN
  90   (4,127) ,   5 -
LEHI
  63   (3,138) ,   6 -
BING
  76   (3,151) ,   7 -
FREM
  87   (3,162) ,   8 -
WEBR
  12   (2,126) ,   9 -
LNPK
  36   (2,150) ,   10 -
WEST
  26   (1,180) ,   11 -
CPRH
  31   (1,185)
37.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  83   (4,121) ,   4 -
HRMN
  90   (4,128) ,   5 -
LEHI
  63   (3,140) ,   6 -
BING
  76   (3,153) ,   7 -
FREM
  87   (3,164) ,   8 -
WEBR
  12   (2,129) ,   9 -
LNPK
  36   (2,153) ,   10 -
WEST
  26   (1,184) ,   11 -
CPRH
  31   (1,189)
38.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  83   (4,122) ,   4 -
HRMN
  90   (4,129) ,   5 -
WEBR
  50   (3,129) ,   6 -
LEHI
  63   (3,142) ,   7 -
BING
  76   (3,155) ,   8 -
FREM
  87   (3,166) ,   9 -
LNPK
  36   (2,156) ,   10 -
WEST
  26   (1,188) ,   11 -
CPRH
  31   (1,193)
39.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  90   (4,130) ,   5 -
WEBR
  50   (3,131) ,   6 -
LEHI
  63   (3,144) ,   7 -
BING
  76   (3,157) ,   8 -
FREM
  87   (3,168) ,   9 -
LNPK
  36   (2,159) ,   10 -
WEST
  26   (1,192) ,   11 -
CPRH
  31   (1,197)
40.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  90   (4,131) ,   5 -
WEBR
  50   (3,133) ,   6 -
LEHI
  63   (3,146) ,   7 -
BING
  76   (3,159) ,   8 -
FREM
  87   (3,170) ,   9 -
LNPK
  36   (2,162) ,   10 -
CPRH
  71   (2,197) ,   11 -
WEST
  26   (1,196)
41.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (5,131) ,   5 -
WEBR
  50   (3,135) ,   6 -
LEHI
  63   (3,148) ,   7 -
BING
  76   (3,161) ,   8 -
FREM
  87   (3,172) ,   9 -
LNPK
  36   (2,165) ,   10 -
CPRH
  71   (2,200) ,   11 -
WEST
  26   (1,200)
42.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (5,131) ,   5 -
WEBR
  50   (3,137) ,   6 -
LEHI
  63   (3,150) ,   7 -
BING
  76   (3,163) ,   8 -
FREM
  87   (3,174) ,   9 -
LNPK
  36   (2,168) ,   10 -
WEST
  68   (2,200) ,   11 -
CPRH
  71   (2,203)
43.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (5,131) ,   5 -
WEBR
  50   (3,139) ,   6 -
LEHI
  63   (3,152) ,   7 -
BING
  76   (3,165) ,   8 -
LNPK
  79   (3,168) ,   9 -
FREM
  87   (3,176) ,   10 -
WEST
  68   (2,203) ,   11 -
CPRH
  71   (2,206)
44.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (5,131) ,   5 -
LNPK
  123   (4,168) ,   6 -
WEBR
  50   (3,141) ,   7 -
LEHI
  63   (3,154) ,   8 -
BING
  76   (3,167) ,   9 -
FREM
  87   (3,178) ,   10 -
WEST
  68   (2,206) ,   11 -
CPRH
  71   (2,209)
45.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (5,131) ,   5 -
LNPK
  168   (5,168) ,   6 -
WEBR
  50   (3,143) ,   7 -
LEHI
  63   (3,156) ,   8 -
BING
  76   (3,169) ,   9 -
FREM
  87   (3,180) ,   10 -
WEST
  68   (2,209) ,   11 -
CPRH
  71   (2,212)
46.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (5,131) ,   5 -
LNPK
  168   (5,168) ,   6 -
FREM
  133   (4,180) ,   7 -
WEBR
  50   (3,145) ,   8 -
LEHI
  63   (3,158) ,   9 -
BING
  76   (3,171) ,   10 -
WEST
  68   (2,212) ,   11 -
CPRH
  71   (2,215)
47.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (6,131) ,   5 -
LNPK
  168   (5,168) ,   6 -
FREM
  133   (4,181) ,   7 -
WEBR
  50   (3,147) ,   8 -
LEHI
  63   (3,160) ,   9 -
BING
  76   (3,173) ,   10 -
WEST
  68   (2,215) ,   11 -
CPRH
  71   (2,218)
48.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (6,131) ,   5 -
LNPK
  168   (5,168) ,   6 -
FREM
  133   (4,182) ,   7 -
WEBR
  50   (3,149) ,   8 -
LEHI
  63   (3,162) ,   9 -
BING
  76   (3,175) ,   10 -
WEST
  116   (3,215) ,   11 -
CPRH
  71   (2,221)
49.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (6,131) ,   5 -
LNPK
  168   (6,168) ,   6 -
FREM
  133   (4,183) ,   7 -
WEBR
  50   (3,151) ,   8 -
LEHI
  63   (3,164) ,   9 -
BING
  76   (3,177) ,   10 -
WEST
  116   (3,217) ,   11 -
CPRH
  71   (2,224)
50.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (6,131) ,   5 -
LNPK
  168   (6,168) ,   6 -
LEHI
  113   (4,164) ,   7 -
FREM
  133   (4,184) ,   8 -
WEBR
  50   (3,153) ,   9 -
BING
  76   (3,179) ,   10 -
WEST
  116   (3,219) ,   11 -
CPRH
  71   (2,227)
51.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (6,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
FREM
  133   (4,185) ,   8 -
WEBR
  50   (3,155) ,   9 -
BING
  76   (3,181) ,   10 -
WEST
  116   (3,221) ,   11 -
CPRH
  71   (2,230)
52.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (5,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
FREM
  133   (4,186) ,   8 -
WEBR
  50   (3,157) ,   9 -
BING
  76   (3,183) ,   10 -
WEST
  116   (3,223) ,   11 -
CPRH
  71   (2,233)
53.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
FREM
  133   (4,187) ,   8 -
WEBR
  50   (3,159) ,   9 -
BING
  76   (3,185) ,   10 -
WEST
  116   (3,225) ,   11 -
CPRH
  71   (2,236)
54.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
FREM
  133   (4,188) ,   8 -
WEBR
  50   (3,161) ,   9 -
BING
  76   (3,187) ,   10 -
WEST
  116   (3,227) ,   11 -
CPRH
  71   (2,239) ,   12 -
HNTR
  54   (1,280)
55.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
FREM
  133   (4,189) ,   8 -
WEBR
  50   (3,163) ,   9 -
BING
  76   (3,189) ,   10 -
WEST
  116   (3,229) ,   11 -
CPRH
  71   (2,242) ,   12 -
HNTR
  54   (1,284) ,   13 -
LAYT
  55   (1,285)
56.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,163) ,   8 -
FREM
  133   (4,190) ,   9 -
BING
  76   (3,191) ,   10 -
WEST
  116   (3,231) ,   11 -
CPRH
  71   (2,245) ,   12 -
HNTR
  54   (1,288) ,   13 -
LAYT
  55   (1,289)
57.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,164) ,   8 -
FREM
  133   (4,191) ,   9 -
BING
  76   (3,193) ,   10 -
WEST
  116   (3,233) ,   11 -
CPRH
  71   (2,248) ,   12 -
HNTR
  54   (1,292) ,   13 -
LAYT
  55   (1,293) ,   14 -
ALTA
  57   (1,295)
58.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,165) ,   8 -
FREM
  133   (4,192) ,   9 -
WEST
  174   (4,233) ,   10 -
BING
  76   (3,195) ,   11 -
CPRH
  71   (2,251) ,   12 -
HNTR
  54   (1,296) ,   13 -
LAYT
  55   (1,297) ,   14 -
ALTA
  57   (1,299)
59.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (5,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,166) ,   8 -
FREM
  133   (4,193) ,   9 -
WEST
  174   (4,234) ,   10 -
BING
  76   (3,197) ,   11 -
CPRH
  71   (2,254) ,   12 -
LAYT
  114   (2,297) ,   13 -
HNTR
  54   (1,300) ,   14 -
ALTA
  57   (1,303)
60.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,167) ,   8 -
FREM
  133   (4,194) ,   9 -
WEST
  174   (4,235) ,   10 -
BING
  76   (3,199) ,   11 -
CPRH
  71   (2,257) ,   12 -
LAYT
  114   (2,300) ,   13 -
HNTR
  54   (1,304) ,   14 -
ALTA
  57   (1,307)
61.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,168) ,   8 -
FREM
  133   (4,195) ,   9 -
WEST
  174   (4,236) ,   10 -
BING
  76   (3,201) ,   11 -
CPRH
  71   (2,260) ,   12 -
LAYT
  114   (2,303) ,   13 -
ALTA
  118   (2,307) ,   14 -
HNTR
  54   (1,308)
62.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (6,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,169) ,   8 -
FREM
  133   (4,196) ,   9 -
WEST
  174   (4,237) ,   10 -
BING
  76   (3,203) ,   11 -
CPRH
  71   (2,263) ,   12 -
LAYT
  114   (2,306) ,   13 -
ALTA
  118   (2,310) ,   14 -
HNTR
  54   (1,312) ,   15 -
HILL
  62   (1,320)
63.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,170) ,   8 -
FREM
  133   (4,197) ,   9 -
WEST
  174   (4,238) ,   10 -
BING
  76   (3,205) ,   11 -
CPRH
  71   (2,266) ,   12 -
LAYT
  114   (2,309) ,   13 -
ALTA
  118   (2,313) ,   14 -
HNTR
  54   (1,316) ,   15 -
HILL
  62   (1,324)
64.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,171) ,   8 -
FREM
  133   (4,198) ,   9 -
WEST
  174   (4,239) ,   10 -
BING
  76   (3,207) ,   11 -
LAYT
  178   (3,309) ,   12 -
CPRH
  71   (2,269) ,   13 -
ALTA
  118   (2,316) ,   14 -
HNTR
  54   (1,320) ,   15 -
HILL
  62   (1,328)
65.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  106   (4,172) ,   8 -
FREM
  133   (4,199) ,   9 -
WEST
  174   (4,240) ,   10 -
BING
  76   (3,209) ,   11 -
CPRH
  136   (3,269) ,   12 -
LAYT
  178   (3,311) ,   13 -
ALTA
  118   (2,319) ,   14 -
HNTR
  54   (1,324) ,   15 -
HILL
  62   (1,332)
66.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEST
  240   (5,240) ,   8 -
WEBR
  106   (4,173) ,   9 -
FREM
  133   (4,200) ,   10 -
BING
  76   (3,211) ,   11 -
CPRH
  136   (3,271) ,   12 -
LAYT
  178   (3,313) ,   13 -
ALTA
  118   (2,322) ,   14 -
HNTR
  54   (1,328) ,   15 -
HILL
  62   (1,336)
67.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEST
  240   (5,240) ,   8 -
WEBR
  106   (4,174) ,   9 -
FREM
  133   (4,201) ,   10 -
BING
  143   (4,211) ,   11 -
CPRH
  136   (3,273) ,   12 -
LAYT
  178   (3,315) ,   13 -
ALTA
  118   (2,325) ,   14 -
HNTR
  54   (1,332) ,   15 -
HILL
  62   (1,340)
68.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEST
  240   (5,240) ,   8 -
WEBR
  106   (4,175) ,   9 -
FREM
  133   (4,202) ,   10 -
BING
  143   (4,212) ,   11 -
CPRH
  136   (3,275) ,   12 -
LAYT
  178   (3,317) ,   13 -
ALTA
  186   (3,325) ,   14 -
HNTR
  54   (1,336) ,   15 -
HILL
  62   (1,344)
69.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEST
  240   (5,240) ,   8 -
WEBR
  106   (4,176) ,   9 -
FREM
  133   (4,203) ,   10 -
BING
  143   (4,213) ,   11 -
ALTA
  255   (4,325) ,   12 -
CPRH
  136   (3,277) ,   13 -
LAYT
  178   (3,319) ,   14 -
HNTR
  54   (1,340) ,   15 -
HILL
  62   (1,348)
70.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
BING
  213   (5,213) ,   8 -
WEST
  240   (5,240) ,   9 -
WEBR
  106   (4,177) ,   10 -
FREM
  133   (4,204) ,   11 -
ALTA
  255   (4,326) ,   12 -
CPRH
  136   (3,279) ,   13 -
LAYT
  178   (3,321) ,   14 -
HNTR
  54   (1,344) ,   15 -
HILL
  62   (1,352)
71.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (5,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (5,240) ,   10 -
WEBR
  106   (4,178) ,   11 -
ALTA
  255   (4,327) ,   12 -
CPRH
  136   (3,281) ,   13 -
LAYT
  178   (3,323) ,   14 -
HNTR
  54   (1,348) ,   15 -
HILL
  62   (1,356)
72.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (5,240) ,   10 -
WEBR
  106   (4,179) ,   11 -
ALTA
  255   (4,328) ,   12 -
CPRH
  136   (3,283) ,   13 -
LAYT
  178   (3,325) ,   14 -
HNTR
  54   (1,352) ,   15 -
HILL
  62   (1,360)
73.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (5,240) ,   10 -
WEBR
  106   (4,180) ,   11 -
ALTA
  255   (4,329) ,   12 -
CPRH
  136   (3,285) ,   13 -
LAYT
  178   (3,327) ,   14 -
HILL
  135   (2,360) ,   15 -
HNTR
  54   (1,356)
74.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (5,240) ,   10 -
ALTA
  329   (5,329) ,   11 -
WEBR
  106   (4,181) ,   12 -
CPRH
  136   (3,287) ,   13 -
LAYT
  178   (3,329) ,   14 -
HILL
  135   (2,363) ,   15 -
HNTR
  54   (1,360)
75.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (5,240) ,   10 -
ALTA
  329   (5,329) ,   11 -
WEBR
  106   (4,182) ,   12 -
CPRH
  136   (3,289) ,   13 -
LAYT
  178   (3,331) ,   14 -
HILL
  135   (2,366) ,   15 -
HNTR
  54   (1,364) ,   16 -
TLRV
  75   (1,385)
76.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (5,240) ,   10 -
ALTA
  329   (5,329) ,   11 -
WEBR
  106   (4,183) ,   12 -
CPRH
  212   (4,289) ,   13 -
LAYT
  178   (3,333) ,   14 -
HILL
  135   (2,369) ,   15 -
HNTR
  54   (1,368) ,   16 -
TLRV
  75   (1,389)
77.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (5,240) ,   10 -
ALTA
  329   (5,329) ,   11 -
WEBR
  106   (4,184) ,   12 -
CPRH
  212   (4,290) ,   13 -
LAYT
  255   (4,333) ,   14 -
HILL
  135   (2,372) ,   15 -
HNTR
  54   (1,372) ,   16 -
TLRV
  75   (1,393)
78.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (6,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (6,240) ,   10 -
ALTA
  329   (5,329) ,   11 -
WEBR
  106   (4,185) ,   12 -
CPRH
  212   (4,291) ,   13 -
LAYT
  255   (4,334) ,   14 -
HILL
  135   (2,375) ,   15 -
HNTR
  54   (1,376) ,   16 -
TLRV
  75   (1,397)
79.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (5,213) ,   9 -
WEST
  240   (6,240) ,   10 -
ALTA
  329   (5,329) ,   11 -
WEBR
  106   (4,186) ,   12 -
CPRH
  212   (4,292) ,   13 -
LAYT
  255   (4,335) ,   14 -
HILL
  135   (2,378) ,   15 -
HNTR
  54   (1,380) ,   16 -
TLRV
  75   (1,401)
80.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (6,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (6,213) ,   9 -
WEST
  240   (6,240) ,   10 -
ALTA
  329   (5,329) ,   11 -
WEBR
  106   (4,187) ,   12 -
CPRH
  212   (4,293) ,   13 -
LAYT
  255   (4,336) ,   14 -
HILL
  135   (2,381) ,   15 -
HNTR
  54   (1,384) ,   16 -
TLRV
  75   (1,405)
81.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
FREM
  204   (6,204) ,   8 -
BING
  213   (6,213) ,   9 -
WEST
  240   (6,240) ,   10 -
ALTA
  329   (5,329) ,   11 -
WEBR
  106   (4,188) ,   12 -
CPRH
  212   (4,294) ,   13 -
LAYT
  255   (4,337) ,   14 -
HILL
  135   (2,384) ,   15 -
HNTR
  54   (1,388) ,   16 -
TLRV
  75   (1,409)
82.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (5,188) ,   8 -
FREM
  204   (6,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (6,240) ,   11 -
ALTA
  329   (5,329) ,   12 -
CPRH
  212   (4,295) ,   13 -
LAYT
  255   (4,338) ,   14 -
HILL
  135   (2,387) ,   15 -
HNTR
  54   (1,392) ,   16 -
TLRV
  75   (1,413)
83.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (6,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (6,240) ,   11 -
ALTA
  329   (5,329) ,   12 -
CPRH
  212   (4,296) ,   13 -
LAYT
  255   (4,339) ,   14 -
HILL
  135   (2,390) ,   15 -
HNTR
  54   (1,396) ,   16 -
TLRV
  75   (1,417)
84.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (6,240) ,   11 -
ALTA
  329   (5,329) ,   12 -
CPRH
  212   (4,297) ,   13 -
LAYT
  255   (4,340) ,   14 -
HILL
  135   (2,393) ,   15 -
HNTR
  54   (1,400) ,   16 -
TLRV
  75   (1,421)
85.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (6,240) ,   11 -
ALTA
  329   (5,329) ,   12 -
LAYT
  340   (5,340) ,   13 -
CPRH
  212   (4,298) ,   14 -
HILL
  135   (2,396) ,   15 -
HNTR
  54   (1,404) ,   16 -
TLRV
  75   (1,425)
86.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (6,240) ,   11 -
ALTA
  329   (5,329) ,   12 -
LAYT
  340   (5,340) ,   13 -
CPRH
  212   (4,299) ,   14 -
HILL
  221   (3,396) ,   15 -
HNTR
  54   (1,408) ,   16 -
TLRV
  75   (1,429)
87.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (6,240) ,   11 -
ALTA
  329   (5,329) ,   12 -
LAYT
  340   (5,340) ,   13 -
CPRH
  212   (4,300) ,   14 -
HILL
  221   (3,398) ,   15 -
TLRV
  162   (2,429) ,   16 -
HNTR
  54   (1,412)
88.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (6,240) ,   11 -
CPRH
  300   (5,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (5,340) ,   14 -
HILL
  221   (3,400) ,   15 -
TLRV
  162   (2,432) ,   16 -
HNTR
  54   (1,416)
89.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (6,240) ,   11 -
CPRH
  300   (5,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  221   (3,402) ,   15 -
TLRV
  162   (2,435) ,   16 -
HNTR
  54   (1,420)
90.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (5,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  221   (3,404) ,   15 -
TLRV
  162   (2,438) ,   16 -
HNTR
  54   (1,424)
91.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (5,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  312   (4,404) ,   15 -
TLRV
  162   (2,441) ,   16 -
HNTR
  54   (1,428)
92.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (5,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (5,404) ,   15 -
TLRV
  162   (2,444) ,   16 -
HNTR
  54   (1,432)
93.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (6,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (5,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  162   (2,447) ,   16 -
HNTR
  54   (1,436)
94.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (5,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  162   (2,450) ,   16 -
HNTR
  54   (1,440)
95.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (5,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
HNTR
  149   (2,440) ,   16 -
TLRV
  162   (2,453)
96.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (6,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
HNTR
  149   (2,443) ,   16 -
TLRV
  162   (2,456)
97.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (6,300) ,   12 -
ALTA
  329   (5,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  259   (3,456) ,   16 -
HNTR
  149   (2,446)
98.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (6,300) ,   12 -
ALTA
  329   (6,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  259   (3,458) ,   16 -
HNTR
  149   (2,449)
99.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (6,300) ,   12 -
ALTA
  329   (6,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
HNTR
  248   (3,449) ,   16 -
TLRV
  259   (3,460)
100.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (6,300) ,   12 -
ALTA
  329   (6,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  359   (4,460) ,   16 -
HNTR
  248   (3,451)
101.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (6,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (6,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  359   (4,461) ,   16 -
HNTR
  248   (3,453)
102.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (6,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  359   (4,462) ,   16 -
HNTR
  248   (3,455)
103.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (6,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  462   (5,462) ,   16 -
HNTR
  248   (3,457)
104.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (6,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  462   (5,462) ,   16 -
HNTR
  248   (3,459)
105.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (7,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  462   (5,462) ,   16 -
HNTR
  248   (3,461)
106.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (7,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  462   (6,462) ,   16 -
HNTR
  248   (3,463)
107.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (7,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (6,404) ,   15 -
TLRV
  462   (6,462) ,   16 -
HNTR
  355   (4,463)
108.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (7,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (7,404) ,   15 -
TLRV
  462   (6,462) ,   16 -
HNTR
  355   (4,464)
109.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (7,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (7,404) ,   15 -
TLRV
  462   (7,462) ,   16 -
HNTR
  355   (4,465)
110.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (7,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (7,404) ,   15 -
TLRV
  462   (7,462) ,   16 -
HNTR
  465   (5,465)
111.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (7,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (7,404) ,   15 -
TLRV
  462   (7,462) ,   16 -
HNTR
  465   (6,465)
112.   1 -
AMFK
  46   (7,46) ,   2 -
DAVS
  58   (7,58) ,   3 -
JORD
  122   (7,122) ,   4 -
HRMN
  131   (7,131) ,   5 -
LEHI
  164   (7,164) ,   6 -
LNPK
  168   (7,168) ,   7 -
WEBR
  188   (7,188) ,   8 -
FREM
  204   (7,204) ,   9 -
BING
  213   (7,213) ,   10 -
WEST
  240   (7,240) ,   11 -
CPRH
  300   (7,300) ,   12 -
ALTA
  329   (7,329) ,   13 -
LAYT
  340   (7,340) ,   14 -
HILL
  404   (7,404) ,   15 -
TLRV
  462   (7,462) ,   16 -
HNTR
  465   (7,465)


Scoring 1:   1 - HRMN   1   (1) ,   2 - DAVS   2   (2) ,   3 - WEBR   4   (4) ,   4 - JORD   5   (5) ,   5 - AMFK   6   (6) ,   6 - LEHI   11   (11) ,   7 - BING   12   (12) ,   8 - LNPK   13   (13) ,   9 - FREM   24   (24) ,   10 - WEST   26   (26) ,   11 - CPRH   31   (31) ,   12 - HNTR   54   (54) ,   13 - LAYT   55   (55) ,   14 - ALTA   57   (57) ,   15 - HILL   62   (62) ,   16 - TLRV   75   (75)
Scoring 2:   1 - DAVS   5   (3) ,   2 - WEBR   12   (8) ,   3 - AMFK   13   (7) ,   4 - JORD   24   (19) ,   5 - HRMN   26   (25) ,   6 - LEHI   29   (18) ,   7 - LNPK   36   (23) ,   8 - BING   40   (28) ,   9 - FREM   54   (30) ,   10 - WEST   68   (42) ,   11 - CPRH   71   (40) ,   12 - LAYT   114   (59) ,   13 - ALTA   118   (61) ,   14 - HILL   135   (73) ,   15 - HNTR   149   (95) ,   16 - TLRV   162   (87)
Scoring 3:   1 - DAVS   21   (16) ,   2 - AMFK   22   (9) ,   3 - WEBR   50   (38) ,   4 - JORD   51   (27) ,   5 - HRMN   55   (29) ,   6 - LEHI   63   (34) ,   7 - BING   76   (36) ,   8 - LNPK   79   (43) ,   9 - FREM   87   (33) ,   10 - WEST   116   (48) ,   11 - CPRH   136   (65) ,   12 - LAYT   178   (64) ,   13 - ALTA   186   (68) ,   14 - HILL   221   (86) ,   15 - HNTR   248   (99) ,   16 - TLRV   259   (97)
Scoring 4:   1 - AMFK   32   (10) ,   2 - DAVS   38   (17) ,   3 - JORD   83   (32) ,   4 - HRMN   90   (35) ,   5 - WEBR   106   (56) ,   6 - LEHI   113   (50) ,   7 - LNPK   123   (44) ,   8 - FREM   133   (46) ,   9 - BING   143   (67) ,   10 - WEST   174   (58) ,   11 - CPRH   212   (76) ,   12 - ALTA   255   (69) ,   12 - LAYT   255   (77) ,   14 - HILL   312   (91) ,   15 - HNTR   355   (107) ,   16 - TLRV   359   (100)
Scoring 5:   1 - AMFK   46   (14) ,   2 - DAVS   58   (20) ,   3 - JORD   122   (39) ,   4 - HRMN   131   (41) ,   5 - LEHI   164   (51) ,   6 - LNPK   168   (45) ,   7 - WEBR   188   (82) ,   8 - FREM   204   (71) ,   9 - BING   213   (70) ,   10 - WEST   240   (66) ,   11 - CPRH   300   (88) ,   12 - ALTA   329   (74) ,   13 - LAYT   340   (85) ,   14 - HILL   404   (92) ,   15 - TLRV   462   (103) ,   16 - HNTR   465   (110)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.