2010 NCAA Mt. Reg XC Champs
Rose Park Golf Course
Salt Lake City, UT
November 13, 2010


1.   1 -
NAU
  1   (1,15)
2.   1 -
NAU
  1   (1,19) ,   2 -
BYU
  2   (1,20)
3.   1 -
NAU
  4   (2,19) ,   2 -
BYU
  2   (1,24)
4.   1 -
NAU
  4   (2,22) ,   2 -
BYU
  2   (1,28) ,   3 -
UNM
  4   (1,30)
5.   1 -
NAU
  4   (2,25) ,   2 -
UNM
  9   (2,30) ,   3 -
BYU
  2   (1,32)
6.   1 -
UNM
  15   (3,30) ,   2 -
NAU
  4   (2,28) ,   3 -
BYU
  2   (1,36)
7.   1 -
UNM
  22   (4,30) ,   2 -
NAU
  4   (2,31) ,   3 -
BYU
  2   (1,40)
8.   1 -
UNM
  22   (4,31) ,   2 -
NAU
  4   (2,34) ,   3 -
BYU
  2   (1,44) ,   4 -
COLO
  8   (1,50)
9.   1 -
UNM
  22   (4,32) ,   2 -
NAU
  4   (2,37) ,   3 -
COLO
  17   (2,50) ,   4 -
BYU
  2   (1,48)
10.   1 -
UNM
  22   (4,33) ,   2 -
NAU
  4   (2,40) ,   3 -
COLO
  17   (2,53) ,   4 -
BYU
  2   (1,52) ,   5 -
USAF
  10   (1,60)
11.   1 -
UNM
  22   (4,34) ,   2 -
NAU
  4   (2,43) ,   3 -
BYU
  13   (2,52) ,   4 -
COLO
  17   (2,56) ,   5 -
USAF
  10   (1,64)
12.   1 -
UNM
  22   (4,35) ,   2 -
NAU
  4   (2,46) ,   3 -
BYU
  13   (2,55) ,   4 -
COLO
  17   (2,59) ,   5 -
USAF
  10   (1,68) ,   6 -
MTST
  12   (1,70)
13.   1 -
UNM
  22   (4,36) ,   2 -
NAU
  4   (2,49) ,   3 -
BYU
  13   (2,58) ,   4 -
COLO
  17   (2,62) ,   5 -
USAF
  23   (2,68) ,   6 -
MTST
  12   (1,74)
14.   1 -
UNM
  22   (4,37) ,   2 -
COLO
  31   (3,62) ,   3 -
NAU
  4   (2,52) ,   4 -
BYU
  13   (2,61) ,   5 -
USAF
  23   (2,71) ,   6 -
MTST
  12   (1,78)
15.   1 -
UNM
  22   (4,38) ,   2 -
BYU
  28   (3,61) ,   3 -
COLO
  31   (3,64) ,   4 -
NAU
  4   (2,55) ,   5 -
USAF
  23   (2,74) ,   6 -
MTST
  12   (1,82)
16.   1 -
UNM
  22   (4,39) ,   2 -
COLO
  47   (4,64) ,   3 -
BYU
  28   (3,63) ,   4 -
NAU
  4   (2,58) ,   5 -
USAF
  23   (2,77) ,   6 -
MTST
  12   (1,86)
17.   1 -
UNM
  22   (4,40) ,   2 -
COLO
  47   (4,65) ,   3 -
BYU
  28   (3,65) ,   4 -
NAU
  4   (2,61) ,   5 -
USAF
  23   (2,80) ,   6 -
MTST
  12   (1,90) ,   7 -
UVU
  17   (1,95)
18.   1 -
UNM
  22   (4,41) ,   2 -
COLO
  47   (4,66) ,   3 -
BYU
  28   (3,67) ,   4 -
NAU
  4   (2,64) ,   5 -
USAF
  23   (2,83) ,   6 -
MTST
  12   (1,94) ,   7 -
UVU
  17   (1,99) ,   8 -
USU
  18   (1,100)
19.   1 -
COLO
  66   (5,66) ,   2 -
UNM
  22   (4,42) ,   3 -
BYU
  28   (3,69) ,   4 -
NAU
  4   (2,67) ,   5 -
USAF
  23   (2,86) ,   6 -
MTST
  12   (1,98) ,   7 -
UVU
  17   (1,103) ,   8 -
USU
  18   (1,104)
20.   1 -
COLO
  66   (5,66) ,   2 -
UNM
  22   (4,43) ,   3 -
BYU
  28   (3,71) ,   4 -
NAU
  4   (2,70) ,   5 -
USAF
  23   (2,89) ,   6 -
USU
  38   (2,104) ,   7 -
MTST
  12   (1,102) ,   8 -
UVU
  17   (1,107)
21.   1 -
COLO
  66   (5,66) ,   2 -
UNM
  22   (4,44) ,   3 -
NAU
  25   (3,70) ,   4 -
BYU
  28   (3,73) ,   5 -
USAF
  23   (2,92) ,   6 -
USU
  38   (2,107) ,   7 -
MTST
  12   (1,106) ,   8 -
UVU
  17   (1,111)
22.   1 -
COLO
  66   (5,66) ,   2 -
UNM
  22   (4,45) ,   3 -
NAU
  25   (3,72) ,   4 -
BYU
  28   (3,75) ,   5 -
USAF
  23   (2,95) ,   6 -
USU
  38   (2,110) ,   7 -
MTST
  12   (1,110) ,   8 -
UVU
  17   (1,115) ,   9 -
UTEP
  22   (1,120)
23.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
NAU
  25   (3,74) ,   4 -
BYU
  28   (3,77) ,   5 -
USAF
  23   (2,98) ,   6 -
USU
  38   (2,113) ,   7 -
MTST
  12   (1,114) ,   8 -
UVU
  17   (1,119) ,   9 -
UTEP
  22   (1,124)
24.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
NAU
  25   (3,76) ,   4 -
BYU
  28   (3,79) ,   5 -
USAF
  23   (2,101) ,   6 -
USU
  38   (2,116) ,   7 -
MTST
  12   (1,118) ,   8 -
UVU
  17   (1,123) ,   9 -
UTEP
  22   (1,128) ,   10 -
CSU
  24   (1,130)
25.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  53   (4,79) ,   4 -
NAU
  25   (3,78) ,   5 -
USAF
  23   (2,104) ,   6 -
USU
  38   (2,119) ,   7 -
MTST
  12   (1,122) ,   8 -
UVU
  17   (1,127) ,   9 -
UTEP
  22   (1,132) ,   10 -
CSU
  24   (1,134)
26.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  53   (4,80) ,   4 -
NAU
  25   (3,80) ,   5 -
USAF
  23   (2,107) ,   6 -
USU
  38   (2,122) ,   7 -
MTST
  12   (1,126) ,   8 -
UVU
  17   (1,131) ,   9 -
UTEP
  22   (1,136) ,   10 -
CSU
  24   (1,138) ,   11 -
WYO
  26   (1,140)
27.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (5,80) ,   4 -
NAU
  25   (3,82) ,   5 -
USAF
  23   (2,110) ,   6 -
USU
  38   (2,125) ,   7 -
MTST
  12   (1,130) ,   8 -
UVU
  17   (1,135) ,   9 -
UTEP
  22   (1,140) ,   10 -
CSU
  24   (1,142) ,   11 -
WYO
  26   (1,144)
28.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (5,80) ,   4 -
NAU
  25   (3,84) ,   5 -
USAF
  23   (2,113) ,   6 -
USU
  38   (2,128) ,   7 -
WYO
  54   (2,144) ,   8 -
MTST
  12   (1,134) ,   9 -
UVU
  17   (1,139) ,   10 -
UTEP
  22   (1,144) ,   11 -
CSU
  24   (1,146)
29.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (5,80) ,   4 -
NAU
  25   (3,86) ,   5 -
USAF
  23   (2,116) ,   6 -
USU
  38   (2,131) ,   7 -
UTEP
  51   (2,144) ,   8 -
WYO
  54   (2,147) ,   9 -
MTST
  12   (1,138) ,   10 -
UVU
  17   (1,143) ,   11 -
CSU
  24   (1,150)
30.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (5,80) ,   4 -
NAU
  25   (3,88) ,   5 -
USAF
  53   (3,116) ,   6 -
USU
  38   (2,134) ,   7 -
UTEP
  51   (2,147) ,   8 -
WYO
  54   (2,150) ,   9 -
MTST
  12   (1,142) ,   10 -
UVU
  17   (1,147) ,   11 -
CSU
  24   (1,154)
31.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (5,80) ,   4 -
NAU
  56   (4,88) ,   5 -
USAF
  53   (3,118) ,   6 -
USU
  38   (2,137) ,   7 -
UTEP
  51   (2,150) ,   8 -
WYO
  54   (2,153) ,   9 -
MTST
  12   (1,146) ,   10 -
UVU
  17   (1,151) ,   11 -
CSU
  24   (1,158)
32.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (5,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  53   (3,120) ,   6 -
USU
  38   (2,140) ,   7 -
UTEP
  51   (2,153) ,   8 -
WYO
  54   (2,156) ,   9 -
MTST
  12   (1,150) ,   10 -
UVU
  17   (1,155) ,   11 -
CSU
  24   (1,162)
33.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (5,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,120) ,   6 -
USU
  38   (2,143) ,   7 -
UTEP
  51   (2,156) ,   8 -
WYO
  54   (2,159) ,   9 -
MTST
  12   (1,154) ,   10 -
UVU
  17   (1,159) ,   11 -
CSU
  24   (1,166)
34.   1 -
UNM
  45   (5,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,121) ,   6 -
USU
  38   (2,146) ,   7 -
UTEP
  51   (2,159) ,   8 -
WYO
  54   (2,162) ,   9 -
MTST
  12   (1,158) ,   10 -
UVU
  17   (1,163) ,   11 -
CSU
  24   (1,170)
35.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,122) ,   6 -
USU
  38   (2,149) ,   7 -
UTEP
  51   (2,162) ,   8 -
WYO
  54   (2,165) ,   9 -
MTST
  12   (1,162) ,   10 -
UVU
  17   (1,167) ,   11 -
CSU
  24   (1,174)
36.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,123) ,   6 -
USU
  38   (2,152) ,   7 -
UTEP
  51   (2,165) ,   8 -
WYO
  54   (2,168) ,   9 -
MTST
  12   (1,166) ,   10 -
UVU
  17   (1,171) ,   11 -
CSU
  24   (1,178) ,   12 -
WEBR
  36   (1,190)
37.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,124) ,   6 -
USU
  38   (2,155) ,   7 -
UTEP
  51   (2,168) ,   8 -
WYO
  54   (2,171) ,   9 -
CSU
  61   (2,178) ,   10 -
MTST
  12   (1,170) ,   11 -
UVU
  17   (1,175) ,   12 -
WEBR
  36   (1,194)
38.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,125) ,   6 -
USU
  38   (2,158) ,   7 -
MTST
  50   (2,170) ,   8 -
UTEP
  51   (2,171) ,   9 -
WYO
  54   (2,174) ,   10 -
CSU
  61   (2,181) ,   11 -
UVU
  17   (1,179) ,   12 -
WEBR
  36   (1,198)
39.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,126) ,   6 -
USU
  38   (2,161) ,   7 -
MTST
  50   (2,173) ,   8 -
UTEP
  51   (2,174) ,   9 -
WYO
  54   (2,177) ,   10 -
CSU
  61   (2,184) ,   11 -
UVU
  17   (1,183) ,   12 -
WEBR
  36   (1,202) ,   13 -
MONT
  39   (1,205)
40.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (5,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,127) ,   6 -
WYO
  94   (3,177) ,   7 -
USU
  38   (2,164) ,   8 -
MTST
  50   (2,176) ,   9 -
UTEP
  51   (2,177) ,   10 -
CSU
  61   (2,187) ,   11 -
UVU
  17   (1,187) ,   12 -
WEBR
  36   (1,206) ,   13 -
MONT
  39   (1,209)
41.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (5,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (6,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,128) ,   6 -
WYO
  94   (3,179) ,   7 -
USU
  38   (2,167) ,   8 -
MTST
  50   (2,179) ,   9 -
UTEP
  51   (2,180) ,   10 -
CSU
  61   (2,190) ,   11 -
UVU
  17   (1,191) ,   12 -
WEBR
  36   (1,210) ,   13 -
MONT
  39   (1,213)
42.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (6,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,129) ,   6 -
WYO
  94   (3,181) ,   7 -
USU
  38   (2,170) ,   8 -
MTST
  50   (2,182) ,   9 -
UTEP
  51   (2,183) ,   10 -
CSU
  61   (2,193) ,   11 -
UVU
  17   (1,195) ,   12 -
WEBR
  36   (1,214) ,   13 -
MONT
  39   (1,217)
43.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (6,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,130) ,   6 -
WYO
  94   (3,183) ,   7 -
CSU
  104   (3,193) ,   8 -
USU
  38   (2,173) ,   9 -
MTST
  50   (2,185) ,   10 -
UTEP
  51   (2,186) ,   11 -
UVU
  17   (1,199) ,   12 -
WEBR
  36   (1,218) ,   13 -
MONT
  39   (1,221)
44.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (6,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,131) ,   6 -
WYO
  94   (3,185) ,   6 -
MTST
  94   (3,185) ,   8 -
CSU
  104   (3,195) ,   9 -
USU
  38   (2,176) ,   10 -
UTEP
  51   (2,189) ,   11 -
UVU
  17   (1,203) ,   12 -
WEBR
  36   (1,222) ,   13 -
MONT
  39   (1,225)
45.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,132) ,   6 -
WYO
  94   (3,187) ,   6 -
MTST
  94   (3,187) ,   8 -
CSU
  104   (3,197) ,   9 -
USU
  38   (2,179) ,   10 -
UTEP
  51   (2,192) ,   11 -
UVU
  17   (1,207) ,   12 -
WEBR
  36   (1,226) ,   13 -
MONT
  39   (1,229)
46.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,133) ,   6 -
WYO
  94   (3,189) ,   6 -
MTST
  94   (3,189) ,   8 -
CSU
  104   (3,199) ,   9 -
USU
  38   (2,182) ,   10 -
UTEP
  51   (2,195) ,   11 -
UVU
  17   (1,211) ,   12 -
WEBR
  36   (1,230) ,   13 -
MONT
  39   (1,233) ,   14 -
TXTC
  46   (1,240)
47.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (6,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,134) ,   6 -
WYO
  94   (3,191) ,   6 -
MTST
  94   (3,191) ,   8 -
UTEP
  98   (3,195) ,   9 -
CSU
  104   (3,201) ,   10 -
USU
  38   (2,185) ,   11 -
UVU
  17   (1,215) ,   12 -
WEBR
  36   (1,234) ,   13 -
MONT
  39   (1,237) ,   14 -
TXTC
  46   (1,244)
48.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,135) ,   6 -
WYO
  94   (3,193) ,   6 -
MTST
  94   (3,193) ,   8 -
UTEP
  98   (3,197) ,   9 -
CSU
  104   (3,203) ,   10 -
USU
  38   (2,188) ,   11 -
UVU
  17   (1,219) ,   12 -
WEBR
  36   (1,238) ,   13 -
MONT
  39   (1,241) ,   14 -
TXTC
  46   (1,248)
49.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,136) ,   6 -
WYO
  143   (4,193) ,   7 -
MTST
  94   (3,195) ,   8 -
UTEP
  98   (3,199) ,   9 -
CSU
  104   (3,205) ,   10 -
USU
  38   (2,191) ,   11 -
UVU
  17   (1,223) ,   12 -
WEBR
  36   (1,242) ,   13 -
MONT
  39   (1,245) ,   14 -
TXTC
  46   (1,252)
50.   1 -
UNM
  45   (6,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,137) ,   6 -
WYO
  143   (4,194) ,   7 -
MTST
  94   (3,197) ,   8 -
UTEP
  98   (3,201) ,   9 -
CSU
  104   (3,207) ,   10 -
USU
  38   (2,194) ,   11 -
UVU
  67   (2,223) ,   12 -
WEBR
  36   (1,246) ,   13 -
MONT
  39   (1,249) ,   14 -
TXTC
  46   (1,256)
51.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,138) ,   6 -
WYO
  143   (4,195) ,   7 -
MTST
  94   (3,199) ,   8 -
UTEP
  98   (3,203) ,   9 -
CSU
  104   (3,209) ,   10 -
USU
  38   (2,197) ,   11 -
UVU
  67   (2,226) ,   12 -
WEBR
  36   (1,250) ,   13 -
MONT
  39   (1,253) ,   14 -
TXTC
  46   (1,260)
52.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,139) ,   6 -
WYO
  143   (4,196) ,   7 -
MTST
  94   (3,201) ,   8 -
UTEP
  98   (3,205) ,   9 -
CSU
  104   (3,211) ,   10 -
USU
  38   (2,200) ,   11 -
UVU
  67   (2,229) ,   12 -
WEBR
  36   (1,254) ,   13 -
MONT
  39   (1,257) ,   14 -
TXTC
  46   (1,264) ,   15 -
NMST
  52   (1,270)
53.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,140) ,   6 -
WYO
  143   (4,197) ,   7 -
MTST
  94   (3,203) ,   8 -
UTEP
  98   (3,207) ,   9 -
CSU
  104   (3,213) ,   10 -
USU
  38   (2,203) ,   11 -
UVU
  67   (2,232) ,   12 -
NMST
  105   (2,270) ,   13 -
WEBR
  36   (1,258) ,   14 -
MONT
  39   (1,261) ,   15 -
TXTC
  46   (1,268)
54.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,141) ,   6 -
WYO
  143   (4,198) ,   7 -
USU
  92   (3,203) ,   8 -
MTST
  94   (3,205) ,   9 -
UTEP
  98   (3,209) ,   10 -
CSU
  104   (3,215) ,   11 -
UVU
  67   (2,235) ,   12 -
NMST
  105   (2,273) ,   13 -
WEBR
  36   (1,262) ,   14 -
MONT
  39   (1,265) ,   15 -
TXTC
  46   (1,272)
55.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,142) ,   6 -
WYO
  143   (4,199) ,   7 -
UTEP
  153   (4,209) ,   8 -
USU
  92   (3,205) ,   9 -
MTST
  94   (3,207) ,   10 -
CSU
  104   (3,217) ,   11 -
UVU
  67   (2,238) ,   12 -
NMST
  105   (2,276) ,   13 -
WEBR
  36   (1,266) ,   14 -
MONT
  39   (1,269) ,   15 -
TXTC
  46   (1,276)
56.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  86   (4,143) ,   6 -
WYO
  143   (4,200) ,   7 -
USU
  148   (4,205) ,   8 -
UTEP
  153   (4,210) ,   9 -
MTST
  94   (3,209) ,   10 -
CSU
  104   (3,219) ,   11 -
UVU
  67   (2,241) ,   12 -
NMST
  105   (2,279) ,   13 -
WEBR
  36   (1,270) ,   14 -
MONT
  39   (1,273) ,   15 -
TXTC
  46   (1,280)
57.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
UTEP
  210   (5,210) ,   6 -
USAF
  86   (4,144) ,   7 -
WYO
  143   (4,201) ,   8 -
USU
  148   (4,206) ,   9 -
MTST
  94   (3,211) ,   10 -
CSU
  104   (3,221) ,   11 -
UVU
  67   (2,244) ,   12 -
NMST
  105   (2,282) ,   13 -
WEBR
  36   (1,274) ,   14 -
MONT
  39   (1,277) ,   15 -
TXTC
  46   (1,284)
58.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
UTEP
  210   (5,210) ,   6 -
USAF
  86   (4,145) ,   7 -
WYO
  143   (4,202) ,   8 -
USU
  148   (4,207) ,   9 -
MTST
  94   (3,213) ,   10 -
CSU
  104   (3,223) ,   11 -
UVU
  67   (2,247) ,   12 -
TXTC
  104   (2,284) ,   13 -
NMST
  105   (2,285) ,   14 -
WEBR
  36   (1,278) ,   15 -
MONT
  39   (1,281)
59.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (6,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
UTEP
  210   (5,210) ,   6 -
USAF
  86   (4,146) ,   7 -
WYO
  143   (4,203) ,   8 -
USU
  148   (4,208) ,   9 -
MTST
  153   (4,213) ,   10 -
CSU
  104   (3,225) ,   11 -
UVU
  67   (2,250) ,   12 -
TXTC
  104   (2,287) ,   13 -
NMST
  105   (2,288) ,   14 -
WEBR
  36   (1,282) ,   15 -
MONT
  39   (1,285)
60.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
UTEP
  210   (5,210) ,   6 -
USAF
  86   (4,147) ,   7 -
WYO
  143   (4,204) ,   8 -
USU
  148   (4,209) ,   9 -
MTST
  153   (4,214) ,   10 -
CSU
  104   (3,227) ,   11 -
UVU
  67   (2,253) ,   12 -
TXTC
  104   (2,290) ,   13 -
NMST
  105   (2,291) ,   14 -
WEBR
  36   (1,286) ,   15 -
MONT
  39   (1,289)
61.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USU
  209   (5,209) ,   6 -
UTEP
  210   (5,210) ,   7 -
USAF
  86   (4,148) ,   8 -
WYO
  143   (4,205) ,   9 -
MTST
  153   (4,215) ,   10 -
CSU
  104   (3,229) ,   11 -
UVU
  67   (2,256) ,   12 -
TXTC
  104   (2,293) ,   13 -
NMST
  105   (2,294) ,   14 -
WEBR
  36   (1,290) ,   15 -
MONT
  39   (1,293)
62.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
WYO
  205   (5,205) ,   6 -
USU
  209   (5,209) ,   7 -
UTEP
  210   (5,210) ,   8 -
USAF
  86   (4,149) ,   9 -
MTST
  153   (4,216) ,   10 -
CSU
  104   (3,231) ,   11 -
UVU
  67   (2,259) ,   12 -
TXTC
  104   (2,296) ,   13 -
NMST
  105   (2,297) ,   14 -
WEBR
  36   (1,294) ,   15 -
MONT
  39   (1,297)
63.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
WYO
  205   (5,205) ,   6 -
USU
  209   (5,209) ,   7 -
UTEP
  210   (5,210) ,   8 -
USAF
  86   (4,150) ,   9 -
MTST
  153   (4,217) ,   10 -
CSU
  104   (3,233) ,   11 -
NMST
  168   (3,297) ,   12 -
UVU
  67   (2,262) ,   13 -
TXTC
  104   (2,299) ,   14 -
WEBR
  36   (1,298) ,   15 -
MONT
  39   (1,301)
64.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
WYO
  205   (5,205) ,   6 -
USU
  209   (5,209) ,   7 -
UTEP
  210   (5,210) ,   8 -
MTST
  217   (5,217) ,   9 -
USAF
  86   (4,151) ,   10 -
CSU
  104   (3,235) ,   11 -
NMST
  168   (3,299) ,   12 -
UVU
  67   (2,265) ,   13 -
TXTC
  104   (2,302) ,   14 -
WEBR
  36   (1,302) ,   15 -
MONT
  39   (1,305)
65.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
WYO
  205   (5,205) ,   6 -
USU
  209   (5,209) ,   7 -
UTEP
  210   (5,210) ,   8 -
MTST
  217   (5,217) ,   9 -
USAF
  86   (4,152) ,   10 -
CSU
  169   (4,235) ,   11 -
NMST
  168   (3,301) ,   12 -
UVU
  67   (2,268) ,   13 -
TXTC
  104   (2,305) ,   14 -
WEBR
  36   (1,306) ,   15 -
MONT
  39   (1,309)
66.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
WYO
  205   (5,205) ,   6 -
USU
  209   (5,209) ,   7 -
UTEP
  210   (5,210) ,   8 -
MTST
  217   (5,217) ,   9 -
USAF
  86   (4,153) ,   10 -
CSU
  169   (4,236) ,   11 -
UVU
  133   (3,268) ,   12 -
NMST
  168   (3,303) ,   13 -
TXTC
  104   (2,308) ,   14 -
WEBR
  36   (1,310) ,   15 -
MONT
  39   (1,313)
67.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
WYO
  205   (5,205) ,   6 -
USU
  209   (5,209) ,   7 -
UTEP
  210   (5,210) ,   8 -
MTST
  217   (5,217) ,   9 -
USAF
  86   (4,154) ,   10 -
CSU
  169   (4,237) ,   11 -
UVU
  133   (3,270) ,   12 -
NMST
  168   (3,305) ,   13 -
WEBR
  103   (2,310) ,   14 -
TXTC
  104   (2,311) ,   15 -
MONT
  39   (1,317)
68.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
WYO
  205   (5,205) ,   6 -
USU
  209   (6,209) ,   7 -
UTEP
  210   (5,210) ,   8 -
MTST
  217   (5,217) ,   9 -
USAF
  86   (4,155) ,   10 -
CSU
  169   (4,238) ,   11 -
UVU
  133   (3,272) ,   12 -
NMST
  168   (3,307) ,   13 -
WEBR
  103   (2,313) ,   14 -
TXTC
  104   (2,314) ,   15 -
MONT
  39   (1,321)
69.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (5,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  169   (4,239) ,   11 -
UVU
  133   (3,274) ,   12 -
NMST
  168   (3,309) ,   13 -
WEBR
  103   (2,316) ,   14 -
TXTC
  104   (2,317) ,   15 -
MONT
  39   (1,325)
70.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (5,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  169   (4,240) ,   11 -
UVU
  133   (3,276) ,   12 -
NMST
  168   (3,311) ,   13 -
WEBR
  103   (2,319) ,   14 -
TXTC
  104   (2,320) ,   15 -
MONT
  39   (1,329) ,   16 -
IDST
  70   (1,360)
71.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (5,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  169   (4,241) ,   11 -
NMST
  239   (4,311) ,   12 -
UVU
  133   (3,278) ,   13 -
WEBR
  103   (2,322) ,   14 -
TXTC
  104   (2,323) ,   15 -
MONT
  39   (1,333) ,   16 -
IDST
  70   (1,364)
72.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (5,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
NMST
  311   (5,311) ,   11 -
CSU
  169   (4,242) ,   12 -
UVU
  133   (3,280) ,   13 -
WEBR
  103   (2,325) ,   14 -
TXTC
  104   (2,326) ,   15 -
MONT
  39   (1,337) ,   16 -
IDST
  70   (1,368)
73.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (5,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
NMST
  311   (5,311) ,   11 -
CSU
  169   (4,243) ,   12 -
UVU
  133   (3,282) ,   13 -
TXTC
  177   (3,326) ,   14 -
WEBR
  103   (2,328) ,   15 -
MONT
  39   (1,341) ,   16 -
IDST
  70   (1,372)
74.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
NMST
  311   (5,311) ,   11 -
CSU
  169   (4,244) ,   12 -
UVU
  133   (3,284) ,   13 -
TXTC
  177   (3,328) ,   14 -
WEBR
  103   (2,331) ,   15 -
MONT
  39   (1,345) ,   16 -
IDST
  70   (1,376)
75.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
NMST
  311   (5,311) ,   11 -
CSU
  169   (4,245) ,   12 -
UVU
  133   (3,286) ,   13 -
TXTC
  177   (3,330) ,   14 -
WEBR
  178   (3,331) ,   15 -
MONT
  39   (1,349) ,   16 -
IDST
  70   (1,380)
76.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
NMST
  311   (5,311) ,   12 -
UVU
  133   (3,288) ,   13 -
TXTC
  177   (3,332) ,   14 -
WEBR
  178   (3,333) ,   15 -
MONT
  39   (1,353) ,   16 -
IDST
  70   (1,384)
77.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (6,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
NMST
  311   (5,311) ,   12 -
UVU
  210   (4,288) ,   13 -
TXTC
  177   (3,334) ,   14 -
WEBR
  178   (3,335) ,   15 -
MONT
  39   (1,357) ,   16 -
IDST
  70   (1,388)
78.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
NMST
  311   (5,311) ,   12 -
UVU
  210   (4,289) ,   13 -
TXTC
  177   (3,336) ,   14 -
WEBR
  178   (3,337) ,   15 -
MONT
  39   (1,361) ,   16 -
IDST
  70   (1,392)
79.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (5,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
TXTC
  177   (3,338) ,   14 -
WEBR
  178   (3,339) ,   15 -
MONT
  39   (1,365) ,   16 -
IDST
  70   (1,396)
80.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (5,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
WEBR
  258   (4,339) ,   14 -
TXTC
  177   (3,340) ,   15 -
MONT
  39   (1,369) ,   16 -
IDST
  70   (1,400)
81.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (5,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
WEBR
  258   (4,340) ,   13 -
TXTC
  258   (4,340) ,   15 -
MONT
  39   (1,373) ,   16 -
IDST
  70   (1,404)
82.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (5,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
WEBR
  258   (4,341) ,   13 -
TXTC
  258   (4,341) ,   15 -
IDST
  152   (2,404) ,   16 -
MONT
  39   (1,377)
83.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (5,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
WEBR
  258   (4,342) ,   15 -
IDST
  152   (2,407) ,   16 -
MONT
  39   (1,381)
84.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
WEBR
  258   (4,343) ,   15 -
IDST
  152   (2,410) ,   16 -
MONT
  39   (1,385)
85.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (6,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
WEBR
  258   (4,344) ,   15 -
IDST
  237   (3,410) ,   16 -
MONT
  39   (1,389)
86.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
WEBR
  258   (4,345) ,   15 -
IDST
  237   (3,412) ,   16 -
MONT
  39   (1,393)
87.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
WEBR
  258   (4,346) ,   15 -
IDST
  324   (4,412) ,   16 -
MONT
  39   (1,397)
88.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (5,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,347) ,   16 -
MONT
  39   (1,401)
89.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (5,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (6,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,348) ,   16 -
MONT
  39   (1,405)
90.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (6,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (6,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,349) ,   16 -
MONT
  39   (1,409)
91.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (5,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (6,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,350) ,   16 -
MONT
  39   (1,413)
92.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (5,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (6,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,351) ,   16 -
MONT
  39   (1,417)
93.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (6,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (6,311) ,   13 -
TXTC
  341   (5,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,352) ,   16 -
MONT
  39   (1,421)
94.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (6,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (6,311) ,   13 -
TXTC
  341   (6,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,353) ,   16 -
MONT
  39   (1,425)
95.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (6,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (6,311) ,   13 -
TXTC
  341   (6,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,354) ,   16 -
MONT
  134   (2,425)
96.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (6,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (6,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,355) ,   16 -
MONT
  134   (2,428)
97.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (6,341) ,   14 -
IDST
  412   (5,412) ,   15 -
WEBR
  258   (4,356) ,   16 -
MONT
  134   (2,431)
98.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (6,341) ,   14 -
WEBR
  356   (5,356) ,   15 -
IDST
  412   (5,412) ,   16 -
MONT
  134   (2,434)
99.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (7,341) ,   14 -
WEBR
  356   (5,356) ,   15 -
IDST
  412   (5,412) ,   16 -
MONT
  134   (2,437)
100.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (6,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (7,341) ,   14 -
WEBR
  356   (5,356) ,   15 -
IDST
  412   (5,412) ,   16 -
MONT
  234   (3,437)
101.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (7,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (7,341) ,   14 -
WEBR
  356   (5,356) ,   15 -
IDST
  412   (5,412) ,   16 -
MONT
  234   (3,439)
102.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (7,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (7,341) ,   14 -
WEBR
  356   (5,356) ,   15 -
IDST
  412   (5,412) ,   16 -
MONT
  336   (4,439)
103.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (7,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (7,341) ,   14 -
WEBR
  356   (5,356) ,   15 -
IDST
  412   (6,412) ,   16 -
MONT
  336   (4,440)
104.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (7,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (7,341) ,   14 -
WEBR
  356   (5,356) ,   15 -
IDST
  412   (6,412) ,   16 -
MONT
  440   (5,440)
105.   1 -
UNM
  45   (7,45) ,   2 -
COLO
  66   (7,66) ,   3 -
BYU
  80   (7,80) ,   4 -
NAU
  88   (7,88) ,   5 -
USAF
  155   (7,155) ,   6 -
WYO
  205   (6,205) ,   7 -
USU
  209   (7,209) ,   8 -
UTEP
  210   (5,210) ,   9 -
MTST
  217   (7,217) ,   10 -
CSU
  245   (7,245) ,   11 -
UVU
  289   (7,289) ,   12 -
NMST
  311   (7,311) ,   13 -
TXTC
  341   (7,341) ,   14 -
WEBR
  356   (5,356) ,   15 -
IDST
  412   (6,412) ,   16 -
MONT
  440   (6,440)


Scoring 1:   1 - NAU   1   (1) ,   2 - BYU   2   (2) ,   3 - UNM   4   (4) ,   4 - COLO   8   (8) ,   5 - USAF   10   (10) ,   6 - MTST   12   (12) ,   7 - UVU   17   (17) ,   8 - USU   18   (18) ,   9 - UTEP   22   (22) ,   10 - CSU   24   (24) ,   11 - WYO   26   (26) ,   12 - WEBR   36   (36) ,   13 - MONT   39   (39) ,   14 - TXTC   46   (46) ,   15 - NMST   52   (52) ,   16 - IDST   70   (70)
Scoring 2:   1 - NAU   4   (3) ,   2 - UNM   9   (5) ,   3 - BYU   13   (11) ,   4 - COLO   17   (9) ,   5 - USAF   23   (13) ,   6 - USU   38   (20) ,   7 - MTST   50   (38) ,   8 - UTEP   51   (29) ,   9 - WYO   54   (28) ,   10 - CSU   61   (37) ,   11 - UVU   67   (50) ,   12 - WEBR   103   (67) ,   13 - TXTC   104   (58) ,   14 - NMST   105   (53) ,   15 - MONT   134   (95) ,   16 - IDST   152   (82)
Scoring 3:   1 - UNM   15   (6) ,   2 - NAU   25   (21) ,   3 - BYU   28   (15) ,   4 - COLO   31   (14) ,   5 - USAF   53   (30) ,   6 - USU   92   (54) ,   7 - WYO   94   (40) ,   7 - MTST   94   (44) ,   9 - UTEP   98   (47) ,   10 - CSU   104   (43) ,   11 - UVU   133   (66) ,   12 - NMST   168   (63) ,   13 - TXTC   177   (73) ,   14 - WEBR   178   (75) ,   15 - MONT   234   (100) ,   16 - IDST   237   (85)
Scoring 4:   1 - UNM   22   (7) ,   2 - COLO   47   (16) ,   3 - BYU   53   (25) ,   4 - NAU   56   (31) ,   5 - USAF   86   (33) ,   6 - WYO   143   (49) ,   7 - USU   148   (56) ,   8 - UTEP   153   (55) ,   8 - MTST   153   (59) ,   10 - CSU   169   (65) ,   11 - UVU   210   (77) ,   12 - NMST   239   (71) ,   13 - TXTC   258   (81) ,   13 - WEBR   258   (80) ,   15 - IDST   324   (87) ,   16 - MONT   336   (102)
Scoring 5:   1 - UNM   45   (23) ,   2 - COLO   66   (19) ,   3 - BYU   80   (27) ,   4 - NAU   88   (32) ,   5 - USAF   155   (69) ,   6 - WYO   205   (62) ,   7 - USU   209   (61) ,   8 - UTEP   210   (57) ,   9 - MTST   217   (64) ,   10 - CSU   245   (76) ,   11 - UVU   289   (79) ,   12 - NMST   311   (72) ,   13 - TXTC   341   (83) ,   14 - WEBR   356   (98) ,   15 - IDST   412   (88) ,   16 - MONT   440   (104)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.