2014 Centaurus XC Invite
Waneka Lake Park
Lafayette, CO
9/6/2014


Results

Boys Varsity
Girls Varsity
Boys Junior Varsity
Girls Junior Varsity
Citizens 5k
 
Boys Varsity Race Analysis
Girls Varsity Race Analysis
Boys Junior Varsity Race Analysis
Girls Junior Varsity Race Analysis

Home